Eesti keele kursused
(Tasemed A2, B1, B2)
A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus
Kantsleri käskkiri 14.09.2022 nr 1.1-3/22/148

Kursuse toimumise aeg: 07.02.2023
Maksumus: 1800 Euro


Kellele tuleb kursus kasuks
Kursus on mõeldud neile, kes on keele omandanud tasemel A1, aga soovivad õppimist jätkata, et valmistuda A2 taseme eksamiks. Kursusel pööratakse põhitähelepanu suulise kõne mõistmisele ning eriti sellele, kuidas vajalikku teavet edastada ja vastu võtta.

Pärast kursuse edukat läbimist oskate kasutada lihtsaid käibeväljendeid ja saate aru juhistest konkreetsete ülesannete täitmiseks, ennast esitleda ja teisi tutvustada, öelda mõne sõna oma elukoha, tuttavate ja esemete kohta ning vastata muudele taolistele küsimustele. Te hakkate aru saama lausetest ja teie jaoks olulistes valdkondades sageli kasutatavatest väljenditest (näiteks teave enda ja oma pere, ostude, kodu ja töö kohta) ning tulete toime suhtlemisega igapäevastest olukordades, mis nõuavad vahetut teabevahetust tuttavatel teemadel.

Te oskate kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja oma elamistingimusi ning rääkida oma vajadustest.

Kui olete eesti keele sel tasemel omandanud, saate hakata valmistuma A2 taseme eksamiks.

Õpingute alustamise tingimused
A2-tasemel õppeks on vajalikud algsed keeleteadmised (omandatud A1 tase).
Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks tasemetesti abil.

Kursuse maht 220 akadeemilist tundi
 • 180 ak. tundi auditoorset õppetööd
 • 40 ak. tundi iseseisvat tööd

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
- Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, õpingud, töö);
- Mõistab lihtsaid juhiseid, faktiinfot (nt tänava reklaam, teleuudised), silte;
- Leiab kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest;
- Räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);
- Kirjeldab lihtsate lausete abil oma perekonda, elutingimusi, töökohustusi ning väljendab oma vajadusi;
- Kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju, isiklikke kirju.
Õppe sisu

 • Endast ja teistest rääkimine

  Haridus

  Elukutse, amet ja töö

  Teenindus
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

  Enesetunne, tervis ja heaolu

  Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

  Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook, igapäevased toitumisharjumused

  Inimeste suhted ühiskonnas

  Keskkond, kohad, loodus, ilm

  Kultuur ja keeled, keelte õppimine

  Reisimine, transport, vaatamisväärsused
Grammatika
 • Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
 • Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad.
 • Isikuline asesõna. Põhivormid.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad. Küsisõnad
Kursuse õppekavaga saate tutvuda
B1 - taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus
Kantsleri käskkiri 14.09.2022 nr 1.1-3/22/148

Kursuse toimumise aeg: 07.02.2023
Maksumus: 1600 Euro


Kellele tuleb kursus kasuks
Kursus on mõeldud neile, kes on keele omandanud algtasemel A2 ja soovivad jätkata õpinguid ning valmistuda B1 taseme eksamiks. Erilist tähelepanu pööratakse jätkuvalt sõnavarale, suhtlemisoskusele ja olemasolevate teadmiste täiendamisele.

Ühtlasi hakatakse õppimise käigus rohkem tähelepanu pöörama kirjaliku ja suulise kõne arendamisele ja kuuldust arusaamisele. Samuti õpite oma mõtteid eesti keeles grammatiliselt õigesti väljendama ning tunnete end igapäevases elus kolleegide ja tuttavatega suheldes kindlamalt.

Nõuded koolituse alustamiseks
Isikud, kelle keeleoskus on A2-tasemel ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist B1- tasemel. Õpe toimub vene keele baasil. Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks kirjaliku tasemetesti abil. Test on koostatud A2- tasemel kasutatavate õppematrjalide alusel.

Kursuse maht 280 akadeemilist tundi
160 ak. tundi auditoorset õppetööd 120 ak. tundi iseseisvat tööd

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
- Saab aru igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamisest mõttest ja olulisematest üksikasjadest;

- Loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel;

- Räägib lihtsat keelt kasutades praktilistes olukordades nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;

- Kirjutab tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina.
Õppe sisu

 • Isikututvustus
  Haridus
  Elukutse, amet ja töö
  Teenindus
  Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne ja tervis
  Vaba aeg ja meelelahutus
  Sisseostud ja hinnad
  Söök ja jook
  Inimeste suhted ühiskonnas
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm
  Kultuur ja keeled, keelte õppimine
  Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Grammatika
 • 1. Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid,
  sünonüümid, liitsõnad.

  2. Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
 • 3. Asesõna. Põhivormid.
 • 4. Tegusõna. Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus. Tegusõna käändelised vormid Pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus, käskiv ja tingiv
  kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus.
 • 5. Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
 • 6. Küsisõnad.
 • 7. Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht;kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.
Kursuse õppekavaga saate tutvuda
B2 - taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus
Kantsleri käskkiri 14.09.2022 nr 1.1-3/22/148

Kursuse toimumise aeg: 07.02.2023
Maksumus: 2500 Euro

Kellele tuleb kursus kasuks

Kursus on mõeldud neile, kes on keele omandanud tasemel B1 ja soovivad jätkata õpinguid ning valmistuda B2 taseme eksamiks.

Te õpite mõistma keeruliste abstraktsetel ja konkreetsetel teemadel tekstide mõtet, aru saama tööalastest aruteludest, oskate eesti keeles spontaanselt ja vabalt rääkida, koostada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel teemadel ja selgitada oma seisukohti.

Suudate koostada pädevaid ja korrektseid tekste erinevatel teemadel, kirjutada ametikirju ning oma seisukohti selgitada ja põhjendada.

Nõuded koolituse alustamiseks
Isikud, kelle keeleoskus on B1-tasemel ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist B2- tasemel. Õpe toimub vene keele baasil. Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks kirjaliku tasemetesti abil. Test on koostatud B1- tasemel kasutatavate õppematrjalide alusel.

Kursuse maht 450 akadeemilist tundi

 • 300 ak. tundi auditoorset õppetööd
 • 150 ak. tundi iseseisvat tööd

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
- Mõistab keerukaid tekste ning erialaseid mõttevahetusi; saab aru erinevate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud);

- Spontaanselt ja ladusalt vestleb eestkeelse kõnelejaga, esitab selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel; peab ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitab ja põhjendab oma vaatenurka, võrdleb erinevaid seisukohti;

- Loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated jm), leiab infot tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi;

- Kirjutab selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) erinevatel teemadel ning selgitab oma vaatenurka, kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
Õppe sisu

 • Isikututvustus
  Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  Haridus
  Elukutse, amet ja töö
  Teenindus
 • Enesetunne, tervis ja heaolu
  Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  Sisseostud, hinnad
  Söök ja jook
  Ühiskond, suhted ühiskonnas
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused
  Majandus- ja õigussuhted
  Kultuur ja keeled, keelte õppimine
  Keskkond, kohad, loodus, ilm
  Transport
  Reisimine ja puhkus
Grammatika
 • Nimisõnad: käänete moodustamine ja funktsioonid (kõik käänded); käänetevahelised seosed; tüvedevariatiivsus (astmevaheldus jm); mitmuse käänete kordamine; hulgafraasid (nt palju inimesi, paar inimest); pärisnimede käänamine; võõrsõnade käänamine.

  Sünonüümid, antonüümid, fraseologismid.

  Tegusõnad: tegusõna põhi- ja peavormid; põhivormide astmevahelduslikud suhted; mineviku aegade kasutamine; tingiv kõneviis (minevik); kaudne kõneviis; möönev kõneviis; umbisikuline tegumood (olevik, minevik); sihitud ja sihilised tegusõnad; ma-tegevusnime käändelised vormid (mas-, mast-, mata-); des-vorm; ühend- ja väljendtegusõnad; rektsioonierinevused.
 • Omadussõnad: omadussõna võrdlusastmed ja käänamine.

  Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnade erivormid.
 • Asesõnad: enesekohased, vastastikused ja umbmäärased asesõnad (nt enda, oma, üksteise, teineteise, keegi, miski).

  Kesksõnad: kesksõna (-v, –tav, –nud, –tud) täiendina.
 • Muutumatud sõnad:

  kaassõna: kaassõnafraasid erinevate käänetega (nt hommikust saadik, viie minuti pärast, viis minutit tagasi); kohakaassõnade paljusus; kaassõnarektsioon.

  määrsõna: kohamäärsõnad; aja-, viisi- ja seisundimäärsõnad.

  sidesõna: kõik alaliigid.
 • Lauseõpetus: Liht ja liitlause (koond-, rind- ja põimlause). Sõnajärg erinevates lausetüüpides. Otsekõne, kaudkõne. Lisand. Ühildumine.


  Õigekiri: Kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine; ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine. Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.
 • Sõnamoodustus: tuletusliited ja nende kasutamine (enam kasutatavad nimi-, omadus-, tegu- ja määrsõnaliited).
Kursuse õppekavaga saate tutvuda
Koolitajad
 • Vera Jefremova
  Lektor
  Diplomeeritud eesti ja vene keele õpetaja üle 50-aastase õpetamiskogemusega.

  Lõpetas 1966. aastal Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse erialal, 30 aastat hiljem omandas aga veel teise keelehariduse Tallinna Pedagoogilises Instituudis.

  Oskab leida õige lähenemine igale õpilasele, isegi neile, kes arvavad, et ei suuda uut keelt omandada.
 • Elvira Rozenblat
  Lektor
  Diplomeeritud eesti keele õpetaja, magistrikraad, Tartu Ülikool.

  On läbinud arvukalt õpetajakursusi.

  Kasutab töös erinevaid meetodeid olenevalt õpilaste vanusest, eesmärkidest ja individuaalsetest iseärasustest.

  Viib läbi loenguid ning rühma- ja eratunde.

  Õpetajastaaži üle 10 aasta.
 • Eva Õim
  Lektor
  Diplomeeritud eesti ja vene keele õpetaja üle 20-aastase õpetamiskogemusega.

  Eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodika - Tallinna Pedagoogikaülikool, magistri kraad. Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja - Tartu Ülikool.

  Omab pikaajaline täiskasvanute koolitamise kogemus.
Esitage küsimusi või registreeruge
Küsimused
Made on
Tilda