Õppekava nimetus
B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm
Keeleõpe.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • mõistab keerukaid tekste ning erialaseid mõttevahetusi; saab aru erinevate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud);
 • spontaanselt ja ladusalt vestleb eestkeelse kõnelejaga, esitab selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel; peab ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitab ja põhjendab oma vaatenurka, võrdleb erinevaid seisukohti;
 • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated jm), leiab infot tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi;
 • kirjutab selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) erinevatel teemadel ning selgitab oma vaatenurka, kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.


Õpingute alustamise tingimused

Isikud, kelle keeleoskus on B1-tasemel ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist B2- tasemel. Õpe toimub vene keele baasil. Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks kirjaliku tasemetesti abil. Test on koostatud B1- tasemel kasutatavate õppematrjalide alusel.Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Koolituse üldmaht on 450 tundi, sellest 300 tundi kontaktõpet ja 150 iseseisvat tööd.

Iseseisev töö
Kirjalikud tööd, uue sõnavara omandamine, eestikeelse meedia jälgimine.

Õppe sisu

1) Isikututvustus: Rollid ja suhted perekonnas. Peretraditsioonid, kodukultuur. Armastus ja abielu: noor perekond, lapse sünd. Lapsed (laste kasvatamine ja suunamine, kogemuste edastamine). Huvid (lemmiktegevused ja osalemine ühistegevuses). Formularide ja lihtsamate dokumentide koostamine (avaldus, CV, seletuskiri, volitus jne). Ettekanded, aruanded, kokkuvõtted, selgitused, ametikirjad.

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Argipäev tööl, kodus. Majapidamine ja kodutööde tegemine. Probleemolukorrad elukohas ning nende lahendamine. Igapäevaelu-, töö- või teenindusalased probleemid. Hooldustööd, tingimused ja maksumus. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Ostu-, müügi- ja rendiobjektide kirjeldus, rendilepingu koostamine. Kaebused ja pretensioonid (suuline ja kirjalik esitlus).

3) Haridus: Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiendkoolitus (erinevate kursuste koolituspädevus). Õpingud välisriigis. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Ümberõpe. Tasuline haridus (miinused ja plussid). Õppelaen, õppemaks. Õppimine ja töö (tööleidmise võimalused).

4) Elukutse, amet ja töö: Töökogemused, karjäär, eneseteostus. Tööjõuturg, töötus, töökogemused, koormus, tööaja rutiin. Töökeskkond ja tingimused. Töökohustused. Mees ja naine töökeskkonnas. Intervjuu tööandjaga. Töölevõtmisega seotud dokumentatsioon Suhted kolleegidega ja töö kollektiivis. Tööprobleemid ja nende lahendamine . Töökoosolek, läbirääkimised.

5) Teenindus: Pank, pangatoimingud, internetipank. Kindlustus, post, telefon, politsei, ametiasutused, kõneetikett. Transport, liikluskorraldus . Transpordivahendite eelistused ja liiklusprobleemid. Juuksur, kingaparandus, fototeenindus, reisikorraldus. Makseviisid, järelmaks, liising, laenud. Kodu- ja kontori tarbed, nende kasutusjuhendid. Kaubandus ja ostuvõimalused. Telefon, mobiilside ja pakutavad teenused. Suhtlemine teenindusettevõtetes. Õigusabi, probleemid teenindusasutuses. Tarbijaõigused, tarbijakaitse. Kaebuse esitamine ja sellele vastamine.

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Tervis, tervislikud eluviisid, halvad harjumused ja nendest hoidumine. Arstiabi (tervisekeskus, haigla, EMO). Ravikindlustus ja haigekassa, selle plussid ja miinused. Raviteenused, pöördumise põhjus. Haigused, õnnetusjuhtumid. Tasuta ja tasuline arstiabi. Suitsetamine, alkohol, narkootikumid. Haiguste ennetamine. Tervisesport (jõusaal, orienteerumine, terviserajad).

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Vaba aja veetmise võimalused erineva sissetulekuga inimestel. Kultuurielu (filmi- ja teatrirepertuaar, lemmikfilm ja -näidend, lemmiknäitlejad). Liitlause süvendatud käsitlus. Muusikastiilid, lauljad, ansamblid (arvamuse avaldamine). Vaatamis-, kuulamis- ja lugemiseelistused. Meedia: eestikeelsed TV ja raadiosaated, ajalehed ja ajakirjad, arvuti. Reklaam, inimene infoühiskonnas. Puhkuse vajalikkus, stressi tekitajad. Sportimisvõimalused ja spordiüritused. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. Reisimine ja puhkus. Kodukoha vaatamisväärsused.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused. Eelistused (poed, kaubamärgid, tootjad, tooted). Suhtlemine kaupluses. Kaubanduskeskused (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toidukaubad ja tarbekaubad. Hind ja kvaliteet, tarbekaitseamet. Sisseostud – ostukohad, hind ja kvaliteet, info, reklaam, kampaaniad. Soodustused, liisimisvõimalused. Interneti- ja kataloogikaubandus ning selle vajalikkus. Oma huvide eest seismine. Pretensioon.

9) Söök ja jook: Toitlustusasutused (menüü, tellimused, ka Interneti teel, ürituste korraldamine). Erinevate rahvaste köögid. Toitumisharjumused, vitamiinid, säilitusained, toidulisandid. Söögi- ja joogivalikud. Vestlused teenindajatega (info küsimine, laua broneerimine, tellimused). Hinnaklass, tarbekaitseamet, kaebuse põhjendamine. Lauakombed ja lauakatmine. Toiduvalmistamine.

10) Ühiskond, suhted ühiskonnas: Info hankimine ja edastamine. Politsei- ja Piirvalveamet (isiklikud dokumendid). Maksu- ja Tolliamet. Arvsõnad: põhi- ja järgarvud. Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi). Rahvastikuküsimused, võimuorganid. Asjaajamine asutustes. Ettevõtlus. Töötukassa ja osakonnad, töötuse probleemid. Ametlik kiri ja selle vormistamine. Ühiskonnaprobleemid (suitsetamine, alkohol, hasartmängud, narkootikumid, kuritegevus). Heategevus, kirikud, erinevad religioonid. Sotsiaalabi ja haigekassaasutused.

11) Poliitika, aktuaalsed sündmused: Päevakajalised sündmused. Erakondlikud ja poliitilised vaated, seisukohad. Vaidlused poliitilisel teemal. Massimeedia ja uudised.

12) Majandus- ja õigussuhted: Majanduselu, probleemid majanduses, majandusuudised. Õigused ja kohustused. Turvalisus. Kuritegevus ja selle vastu võitlemine. Pöördumised õiguskaitseorganite poole.

13) Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuuri ja päritolumaa kultuuri võrdlemine. Rahvastik, rahvus, rahvusrühmad, kultuuriseltsid, kultuurihuvid, kultuurierinevused. Keeleoskus, keeled, keeleõpe.

14) Keskkond, kohad, loodus, ilm: Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused. Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, loodushoid, looduse ja keskkonna kaitse. Ilmastik ja kliima, aastaajad. Võõrad maad ja rahvad, kultuur, keeled. Maa ja linn, plussid ja miinused . Keskkonnaprobleemid maal ja linnas. Inimeste suhtumine loodusesse ja keskkonda.

15) Transport: Piletite tellimine ja ostmine. Info transpordi-, reisi- ja veoteenuste kohta. Sõidupiletid ja nende kasutamine. Juhised, tee küsimine ja juhatamine. Transpordivahendite eelistused ja liiklusprobleemid.

16) Reisimine ja puhkus: Reisielamused ja vaatamisväärsused. Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine, viisad, öömaja, toa broneerimine. Reisibürood ja pakutavad teenused. Majutus ja toitlustamine. Lemmikpaigad Eestis ja välismaal. Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Matkamine, aktiivne puhkus. Reisielamus, reisikiri. Reisiõnnestumise tingimused. Kaebused ja pretensioonid reisibüroos, transpordifirmas, hotellis.

Grammatika

Nimisõnad: käänete moodustamine ja funktsioonid (kõik käänded); käänetevahelised seosed; tüvede variatiivsus (astmevaheldus jm); mitmuse käänete kordamine; hulgafraasid (nt palju inimesi, paar inimest); pärisnimede käänamine; võõrsõnade käänamine.
Sünonüümid, antonüümid, fraseologismid.

Tegusõnad: tegusõna põhi- ja peavormid; põhivormide astmevahelduslikud suhted; mineviku aegade kasutamine; tingiv kõneviis (minevik); kaudne kõneviis; möönev kõneviis; umbisikuline tegumood (olevik, minevik); sihitud ja sihilised tegusõnad; ma-tegevusnime käändelised vormid (mas-, mast-, mata-); des-vorm; ühend- ja väljendtegusõnad; rektsioonierinevused.

Omadussõnad: omadussõna võrdlusastmed ja käänamine.

Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnade erivormid.
Asesõnad: enesekohased, vastastikused ja umbmäärased asesõnad (nt enda, oma, üksteise, teineteise, keegi, miski).
Kesksõnad: kesksõna (-v, –tav, –nud, –tud) täiendina.

Muutumatud sõnad:

kaassõna: kaassõnafraasid erinevate käänetega (nt hommikust saadik, viie minuti pärast, viis minutit tagasi); kohakaassõnade paljusus; kaassõnarektsioon.
määrsõna: kohamäärsõnad; aja-, viisi- ja seisundimäärsõnad.
sidesõna: kõik alaliigid.
Lauseõpetus: Liht ja liitlause (koond-, rind- ja põimlause). Sõnajärg erinevates lausetüüpides. Otsekõne, kaudkõne. Lisand. Ühildumine.
Õigekiri: Kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine; ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine. Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.
Sõnamoodustus: tuletusliited ja nende kasutamine (enam kasutatavad nimi-, omadus-, tegu- ja määrsõnaliited).

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.

Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Punane 18, Tallinn.

Õppeklass on varustatud kaasaegse kontorimööbliga, kahekohaliste koolilaudadega, mida saab teisaldada; sisustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATA-projektor ning pabertahvel koos vajalike markeritega. Õppeklassis on saadavad sõnastikud, eesti keele õpikud).

Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal:

 • Pesti, M. K nagu Kihnu. Tallinn 2017
Lisamaterjal:
 • Mangus, I. Simmul, M. Tere taas. Tallinn, 2018
 • Kitsnik, M. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn, 2008
 • Pesti, M. Ahi, H. L nagu Lugemik. Tallinn, 2011
 • Kitsnik, M. Sõnajalaõis. 1. osa. Tallinn, 2019
 • Kitsnik, M. Sõnajalaõis. 2. osa. Tallinn, 2020


Elektrooniline õppematerjal:
 • Interaktiivne eesti keele töövihik.
https://www.veebipark.ee/interakt_eestik_toovihik/index.html
 • Eesti keele Instituut. Sõnaraamatud:
http://portaal.eki.ee/dict/evs/
http://www.eki.ee/dict/ves/
 • Eesti keele ja kultuuri kursused.
https://keeleweb2.ut.ee/
 • Eesti õigekeelsussõnaraamat
https://www.eki.ee/dict/qs/
 • Sõnaveeb. Eesti Keele Instituut.
https://sonaveeb.ee/
 • Võõrsõnade leksikon
http://www.eki.ee/dict/vsl/
 • Integratsiooni Sihtasutuse testid
http://web.meis.ee/testest

Autentsed materjalid:

 • artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest;
 • saatelõigud televisioonist ja raadiost;
filmid: "Seenelkäik", "Mandariinid", "1944", "Lotte";
 • erinevate temaatiliste organisatsioonide kodulehed.


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides ja pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad tööd. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku lõputesti käigus. Lõputesti positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 65 % õigeid vastuseid testiküsimustele. Testimine toimub traditsiooniliste õppevahendite abil. Testi pannakse kokku õppe käigus läbitud materjalide põhjal.

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused.

Tõend väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähem kui 75% tundides ning teadmiste kontrollis pole näidanud vajalikke teadmisi ja oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse, kui kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.

Tõend väljastatakse, kui kursuslane osaleb vähemalt 50% auditoorsetes tundides või üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

Lektorid

Veera Jefremova– Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keel ja kirjandus.
Irina Klišova– Tallinna Pedagoogikaülikool, vene kooli eesti keele õpetaja.
Elvira Rozenblat- Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis.
Tiina Toomingas- Tallinna Ülikool, eesti keel teise keelena.
Ljudmila Taranova- Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel võõrkeelena.
Made on
Tilda