Õppekava nimetus
B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm

Keeleõpe.

Õpiväljundid

- saab aru igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamisest mõttest ja olulisematest üksikasjadest;
- loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel;
- räägib lihtsat keelt kasutades praktilistes olukordades nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
- kirjutab tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina.

Õpingute alustamise tingimused

Isikud, kelle keeleoskus on A2-tasemel ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist B1- tasemel. Õpe toimub vene keele baasil. Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks kirjaliku tasemetesti abil. Test on koostatud A2- tasemel kasutatavate õppematrjalide alusel.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Koolituse üldmaht on 280 tundi, sellest 160 tundi kontaktõpet ja 120 iseseisvat tööd.

Iseseisev töö
Kirjalikud tööd, uue sõnavara omandamine.

Õppe sisu

1. Isikututvustus
- Enda ja teiste esitlemine;
- Päritolu;
- Sugulased, lähedased, tuttavad, sõbrad;
- Rahvus, keeled, kodakondsus;
- Haridus, elukutse, amet, huvivaldkonnad, hoiakud.

2. Haridus- Info hariduse ja õpingute kohta;
- Hariduskäik;
- Jutt oma koolitööst, kooliajast, õppimisest.

3. Elukutse, amet ja töö

- Elukutsevalik;
- Info oma/teiste ameti ja töökoha kohta;
- Tööpäeva kirjeldus (tööpäev ja tööülesanded; töötingimused; töövahendid; töökollektiiv);
- Tööprobleemid ja nende lahendamine.

4. Teenindus

- Suhtlemine telefonitsi ja Interneti teel, info hankimine
- Avalikud asutused, pöördumise põhjused

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht- Elukoht, ruumid, sisustus, elamistingimused;
- Elukoha otsimine, ost, müük;
- Maa- ja linnakodu plussid ja miinused;
- Majapidamine ja kodutööd;
- Lähedased, sõpruskond ja külaliste kutsumine.

6. Enesetunne ja Tervis

- Oma enesetunne kirjeldamine;
- Hügieeniga seotud info hankimine ja edastamine.

7. Vaba aeg ja meelelahutus - Harrastused ja sport;
- Vaba aja veetmise eelistused; - Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine; - Vaba aja planeerimine ja kirjeldamine.

8. Sisseostud, hinnad
- Poodide asukoht ja lahtiolekuajad, kaubad ja hinnad; - Kauba kirjeldus, ostuvõimaluste kirjeldus.

9. Söök ja jook


- Söögi- ja joogikohtade asukohad, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass;
- Söögi ja joogi küsimine; teenindajalt/müüjalt täiendava info küsimine;
- Reklaamist arusaamine.

10. Inimeste suhted ühiskonnas- Sõbra või sõpruskonna kirjeldus;

- Rühmituse või organisatsiooni eesmärgid, tegevused ja meeldejäävad sündmused.

11. Keskkond, kohad, loodus, ilm- Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine;
- Aastaajad;
- Ilmastikuolud, kliima;
- Loodushoid;
- Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused;
- Linnud, loomad, taimed;
- Kaartide, skeemide ja infovoldikute lugemine.

12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine

- Eesti kultuurisündmused, riiklikud pühad;
- Teabe kultuurisündmustest;
- Kultuurisündmuste kirjeldus.

13. Reisimine, transport, vaatamisväärsused

- Ühistransport;
- Reisi planeerimine, piletiostmine, riigipiiri ületamine;
- Tee küsimine ja juhatamine;
- Majutusasutused, toa broneerimine;
- Vaatamisväärsused;
- Reisikirjeldus.

Grammatika:

1. Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
2. Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
3. Asesõna. Põhivormid.
4. Tegusõna. Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus.Tegusõna käändelised vormid Pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus, käskiv ja tingiv kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus.
5. Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
6. Küsisõnad.
7. Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht;kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.

Õppekeskkonna kirjeldus

· Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.
· Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Punane 18, Tallinn.
· Õppeklass on varustatud kaasaegse kontorimööbliga, kahekohaliste koolilaudadega, mida saab teisaldada; sisustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATA-projektor ning pabertahvel koos vajalike markeritega; klassis on kättesaadavad sõnastikud ja eesti keele õpikud.
· Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal:

1.Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016.

Lisaõppematerjal:

2. Inga Mangus, Merge Simmul, Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2), Kirjastus Kirjatark, 2019
3. Helve Ahi, Mall Pesti, L-nagu lugemik, Jutte ja luuletusi eesti keele õppijatele, Kiri-Mari Kirjastus, 2011.

Elektrooniline õppematerjal:

4. https://www.hiiekool.ee/et/oppematerjalid
5. https://keeleressursid.ee/alias/
6. www.keeletee.ee.
7. https://keeletark.eu/
8. http://enagueesti.ee/ru
9.http://web.meis.ee/testest/ilias.php?baseClass=ilr... d=1
10. https://harno.ee/tasemeeksamid
11. https://miksike.ee/#/en/gnews.html
12. https://keeleweb2.ut.ee
13. http://eestikeel.eu/
14. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24599/...
15. http://www.koolitaja.ee/materjalid/eesti-keel/a2-t...
16. https://www.liveworksheets.com/worksheets/et/Eesti_keel
17. https://www.eki.ee/dict/ekss/
18. https://sonaveeb.ee

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides ja pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad tööd. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku lõputesti käigus. Lõputesti positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 65 % õigeid vastuseid testiküsimustele. Testimine toimub traditsiooniliste õppevahendite abil. Testi pannakse kokku õppe käigus läbitud materjalide põhjal.

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused.

Tõend väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähem kui 75% tundides ning teadmiste kontrollis pole näidanud vajalikke teadmisi ja oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

· Tunnistus väljastatakse, kui kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
· Tõend väljastatakse, kui kursuslane osaleb vähemalt 50% auditoorsetes tundides või üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

Lektorid

Veera Jefremova– Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keel ja kirjandus.
Irina Klišova– Tallinna Pedagoogikaülikool, vene kooli eesti keele õpetaja.
Elvira Rozenblat- Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis.
Tiina Toomingas- Tallinna Ülikool, eesti keel teise keelena.
Ljudmila Taranova- Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel võõrkeelena.
Made on
Tilda