Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Õppekava nimetus

A1+A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm
Keeleõpe.

Õpiväljundid
Kursuse lõpuks on õppija omandanud:

- mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, õpingud, töö);

- mõistab lihtsaid juhiseid, faktiinfot (nt tänava reklaam, teleuudised), silte;

- leiab kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest;

- räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (nt töö ja vaba aeg);

- kirjeldab lihtsate lausete abil oma perekonda, elutingimusi, töökohustusi ning väljendab oma vajadusi;

- kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju, isiklikke kirju.


Õpingute alustamise tingimused

Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks tasemetesti abil.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Koolituse üldmaht on 290 tundi, sellest 250 tundi kontaktõpet ja 40 iseseisvat tööd.

Õppe sisu

1. Endast ja teistest rääkimine

- Isikuandmed;
- Enesetutvustamine. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldus;
- Oma perekonna, kodu ja töö kirjeldamine;
- Oma hobide ja huvide kirjeldamine. Elukutse ja hariduslik taust.

2. Haridus

- Haridustee;
- Õppevahendid;
- Tulevikuplaanid, õppimisvõimalused;
- Õpitulemused.

3. Elukutse, amet ja töö

- Elukutsed ja tööülesanded;
- Oma elukutsest ja töökohast rääkimine;
- Tööalase tegevuse kirjeldamine: töökoht, töötingimused, tööpäev ja tegevused ning töövahendite kasutamine;
- Tulevikuplaanid.

4. Teenindus

- Teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenuste liigid ja hinnad;
- Igapäevased põhiteenused;
- Toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm;
- Teenuse eest tasumine sularahas, ülekandega või pangakaardiga;
- Teenusetutvustused, juhendid ja siltide põhisisu.

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

- Kodu lähiümbrus;
- Kodu või korteri kirjeldamine, kodu sisustus;
- Kodune majapidamine ja tööjaotus peres;
- Külaliste kutsumine;
- Minu päeva kirjeldus.

6. Enesetunne, tervis ja heaolu

- Enesetunde ja tervisliku seisundi kirjeldus;
- Haigused;
- Arstiabi, arsti vastuvõtuajad;
- Kiirabi kutsumine;
- Apteegis, ravimid.

7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus

- Harrastused ja huvialad;
- Vaba aja veetmise võimalused ja eelistused;
- Sport, muusika, raamatud;
- Kultuuri- ja meelelahutusüritused;
- Ürituse kirjeldus;
- Tähtpäevad;
- Kutse meelelahutusüritusele;
- Kultuuri- ja meelelahutusasutused.


8. Sisseostud, hinnad

- Poodide asukohad ja lahtiolekuajad;
- Kauba kogused, mõõdud ning suurusnumbrid ja kaupade hinnad;
- Tarbekaubad ja nende küsimine kaupluses;
- Sooritatud ostude kirjeldamine;
- Sooduspakkumised;
- Müüja või klienditeenindaja abipakkumisele vastamine;
- Kauba eest tasumine sularahas või pangakaardiga.


9. Söök ja jook- Igapäevased toitumisharjumused;

- Söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad ja hinnaklass;
- Peolaua broneerimine;
- Menüü;
- Söögi ja joogi tellimine;
- Päevapakkumised;
-Toitlustusasutuses tasumine;
-Toiduretseptide ümberkirjutamine.


10. Inimeste suhted ühiskonnas

- Inimeste välimuse kirjeldus;
- Inimeste iseloomustamine;
- Teadete ja sõnumite jätmine.

11. Keskkond, kohad, loodus, ilm

- Oma kodukoht ja asukoht;
- Tee küsimine ja juhatamine;
- Ilm ja ilmatead;
- Linnud, loomad, taimed.

12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine

- Kultuurisündmustega seotud info hankimine ja edastamine;
- Kultuurisündmusest jutustamine;
- Oma keeleoskus;
- Keelte õppimise võimalused.

13. Reisimine, transport, vaatamisväärsused

- Ühistranspordi sõiduplaan;
- Sõidupileti ostmine;
- Sõidu sihtpunkt;
- Küsida ja juhatada teed toetudes kaardile või plaanile ning mõista samalaadset infot;
- Mõistmine, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda;
- Mõista vaatamisväärsuste kohta käivat numbrilist põhiinfot;
- Hotellis toa broneerimine;
- e-kiri viimasest puhkusest.

Grammatika:

  • Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
  • Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.
  • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad.
  • Isikuline asesõna. Põhivormid.
  • Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis.
  • Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad.
  • Küsisõnad
Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.

Töömeetodid: rühmatöö, paaristöö, iseseisev töö, kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid, oma seisukohtade kaitsmine, nõustumine/mitte nõustumine, rollimäng.

Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Punane 18, Tallinn.

Õppeklass on varustatud kaasaegse kontorimööbliga, kahekohaliste koolilaudadega, mida saab teisaldada; sisustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATA-projektor ning pabertahvel koos vajalike markeritega; õpperuumis on kättesaadavad sõnastikud ja eesti keele õpikud.

Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal:

1.Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016.

Lisaõppematerjal:

2. Inga Mangus, Merge Simmul, Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1), Kirjastus Kirjatark, 2017
3. Linda Palts, Monika Urb, Meie elu. A2-tasemele lugemistekstid eesti keele õppijale, Kirjastus PALTSI OÜ, 2020

Elektrooniline õppematerjal:

4. https://www.hiiekool.ee/et/oppematerjalid
5. https://keeleressursid.ee/alias/
6. https://www.keeleklikk.ee/
7. https://keeletark.eu/
8. http://enagueesti.ee/ru
9.http://web.meis.ee/testest/ilias.php?baseClass=ilr... d=1
10. https://harno.ee/tasemeeksamid
11. https://miksike.ee/#/en/gnews.html
12. https://keeleweb2.ut.ee
13. http://eestikeel.eu/
14. https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24599/... 15. http://www.koolitaja.ee/materjalid/eesti-keel/a2-t...
16. https://www.liveworksheets.com/worksheets/et/Eesti_keel
17. https://www.eki.ee/dict/ekss/
18. https://sonaveeb.ee

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.

Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul kirjaliku keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust. Lõputesti positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 65 % õigeid vastuseid testiküsimustele. Testimine toimub traditsiooniliste õppevahendite abil. Testi pannakse kokku õppe käigus läbitud materjalide põhjal.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

Lektorid

Veera Jefremova– Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keel ja kirjandus.
Irina Klišova– Tallinna Pedagoogikaülikool, vene kooli eesti keele õpetaja.
Elvira Rozenblat- Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis.
Tiina Toomingas- Tallinna Ülikool, eesti keel teise keelena.
Ljudmila Taranova- Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel võõrkeelena.
Made on
Tilda