Lapsehoidja (õpetaja abi)
Кoolitusperiood: 4 kuud
Koolituse algus: 06.09.2021

Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud lapsehoidjana töötamiseks, lapse arendamiseks koostöös lapsevanema või hooldajaga lapsele sobivas keskkonnas ja valmisolek erialaseks enesetäiendamiseks ning elukestvaks õppeks.

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Õppe sisu
Turvalise kasvukeskkonna tagamine
Lapse arengu toetamine
Lapse tervise edendamine ja haige lapse hooldamine
Koostöö lapsevanema/hooldajaga
Erivajadusega lapse hoidmine
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Erialane praktika
Õpiväljundid
Lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse- eetika põhimõtetest ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastes ja uudsetes olukordades ning perekonna vajadusi
Planeerib, viib läbi ja hindab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalst ja sotsiaalst arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt
Kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise, mängulise ja kasvukeskkonna
Hindab oma kutseoskusi ja planeerib oma professionaalse arengu läbi elukestva õppe
Mõistab infotehnoloogia rolli, rakendab infotehnoloogia võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel, järgides turvalisuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja häid suhtlemistavasid
Mõistab ettevõtluse põhimõtteid ja seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega ning planeerib oma karjääri
Mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende rakendamiseks
Vastutab kutseala keerukate ja mitmekesiste, uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete täitmise eest võrgustikus ja iseseisvalt ning põhjendab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult usaldusväärsele informatsioonile tuginedes
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
4 kuud
Koolituse algus
06.09.2021
Maht 280 akadeemilist tundi
160 ak. tundi auditoorne õppetöö 80 ak. tundi ettevõtte praktika 40 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus
1980 eur
Koolituse õppekavaga saate tutvuda
Esitage küsimusi või registreeruge
Küsimused
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.
Made on
Tilda