TempoKoolitus
ESF projekt nr 2014-2020.3.02.20-0218
"Toetusprogramm suunatud 55+ aastaste töötajate konkurentsivõime suurendamiseks"

Projekti kestus 01.10.2020 - 31.03.2023

Projektis osalemine on tasuta.


Projekti üldeesmärgikson soodustada vene keelt kõnelevate 55-aastaste ja vanemate isikute töötute tööle asumist ja tööturul püsimistkombineeritud aktiivsete tööturuteenuste (koolitused, nõustamised, keeleõpe) abil lähtudes tööle asumise takistustest

Projekti sisu
Projekti üheks olulisemaks lähtekohaks on individuaalne lähenemine - teenuste osutamine lähtub konkreetse töötute tööle asumise takistustest, millest tulenevalt valitakse koos projekti meeskonna ja töötuga tegevused, milles sihtrühma liige osaleb (vajadusel suunatakse täiendavatele teenustele koostööpartnerite juurde). Tegevused viiakse ellu väikestes rühmades.
Projekti olulisemaks tulemuseks on, et projektis osalenud 64 töötutest 55+ vähemalt 45% asuvad peale projektist lahkumist tööle.
Projekti „Toetusprogramm suunatud 55+ aastaste töötajate konkurentsivõime suurendamiseks" raames on inimesel võimalus võtta vastu põnev väljakutse: alustada tasuta õpingutega, omandada töölesaamiseks vajalikud teadmised ja oskused, tõsta oma motivatsiooni ja enesekindluse.
Tööklubi


Eesmärk on valmistada osalejat ette aktiivseks tööotsimiseks, tööturul hakkamasaamiseks ja seal püsimiseks ning anda ülevaade tööturu olukorrast ja töötamise võimalustest juhendatud klubilise tegevuse vormis. Tööklubis osalemine võimaldab jagada kogemusi ning saada tuge samas olukorras olijatelt ja tööklubi juhendajalt interaktiivses vormis.

Nõustamised
Psühholoogiline nõustamine

Nõustamise eesmärgiks on pakkuda sihtrühma liikmetele turvalist keskkonda leidmaks lahendusi tööotsingutele ja sellega seoses tekkinud probleemidele. Psühholoogiline nõustaja abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel, et aidata parandada tema toimetulekut ja töö leidmist. Teenusel osalemine aitab toetada klienti töö otsimise, tööturuteenustes osalemise ja tööturule sisenemise protsessis.
Karjäärinõustamine


Karjäärinõustamine on tegevus, mis toetab inimest tema karjääri arenguga seotud teadlike otsuste tegemisel.Need otsused võivad sisaldada pika- ja lühiajaliste karjäärieesmärkide valikuid, samuti haridustee ja väljaõppe valikuid, mis on olulised nende eesmärkide saavutamisel.
Võlanõustamine


Võlanõustamine projekti raames on teenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud sihtrühma liige või pere toimetulekuvõimet.
Võlanõustamine koosneb nõustamisest võlgadega toimetulekuks (sh nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ning abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega, abistamine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel), kuid ka ennetavast tegevusest ehk majandusnõustamisest (sh tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine).
Eesti keele suhtluskursus


Eesmärk on õpetada eesti keelt tööturul paremaks toimetulekuks; aidata omandada eesti suhtluskeelt mis aitaks leida tööd ja olla tööturul konkurentsivõimeline ning innovatiivne. Suhtluskeele kursused hõlmavad igapäevaelus kasutatavaid teemasid. Kuna keeleõppijate põhiprobleemiks on enamasti vähene julgus võõrkeeles suhelda, siis suhtluskeele kursus keskendubki eeskätt väljendusoskuse arendamisele ja annab kindluse õpitavas keeles suhelda.

Õpiväljundid
Moodustab iseseisvalt grammatiliselt
korrektseid lihtsamaid jutustavaid ja küsilauseid
Saab aru kliendi esitatud küsimustest ja oskab neile
vastata (telefoni teel või otsesel suhtlemisel)
Reageerib klientide positiivsele ja
negatiivsele tagasisidele
Понимает проблемы клиентов и может им помочь
Digioskuste arendamise koolitus


Koolituse tulemusena omandab koolitatav digitaalse kirjaoskuse algtaseme teadmised, mis baseeruvad rahvusvahelisel DigiComp raamistiku viiel pädevusvaldkonnal: info, kommunikatsioon, sisuloome, ohutus ja probleemilahendus. Koolituse tulemusena, omandab koolitatav õppekava õpiväljundid, oskab kasutada arvutit iseseisvalt ning omab selleks algteadmisi.
Koolitus peab innustama koolitatavaid peale koolituse läbimist jätkuvalt arvutit kasutama, tutvustades koolitatavatele erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud tasuta võimalusi internetis.
Õpiväljundid
Peale koolituse läbimist oskab koolitatav kasutada erinevaid otsingumootoreid, teadvustab internetiriske ja oskab neid vältida.
Teab, kuidas kasutada erinevaid ID-vahendeid avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel.
Oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara.
Omab praktilist ülevaadet e- keskkonnast Zoom ning oskab kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.
Projekt rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi toel.
Toetuse summa 183 151 eurot.

Projektis osalemine on tasuta.

Koolituse läbimisel kõik osalejad saavad tunnistuse.

Koolituste ja nõustamiste õppekeel on vene keel.
Kirjutage meile ja me võtame teiega ühendust!
Vajutades nupule «saadan», annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks TempoKoolitus OÜ poolt.

Saatke kohe või tule kooli aadressil Punane 18c, Tallinn.
Made on
Tilda