Projektijuhi baaskoolitus
Kursuse toimumise aeg: 02.09.2024 - 14.11.2024
Maksumus: 2200 Eur


Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi ning töötada projektijuhtimise valdkonnas, või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi projektijuhtimise valdkonnas, alustavad ettevõtjad ning juhid.

Õppe eesmärk
Projektijuhi baaskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks projektijuhtimise valdkonnas, luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ja sooritada Nooremprojektijuht, tase 5 kutseeksami.

Kursuse maht 150 akadeemilist tundi
- 90 ak. tundi auditoorset õppetööd
- 60 ak. tundi iseseisvat tööd

Koolituskeskus TempoKoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Peale õppekava läbimist õppija:

• Koostab projekti esialgse juhtimise plaani (management plan). Kooskõlastab plaani võtmeisikutega ja täiendab seda jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele.

• Kogub nõuete täpsustamiseks vajalikke andmeid. Korraldab läbirääkimiste läbiviimist ja protokollib nende käiku.

• Kirjeldab projekti täideviimiseks vajaminevad tegevused ja ajagraafiku. Jälgib tegevuste etteantud ajagraafikus püsimist ja vajadusel võtab kasutusele meetmed projekti ajagraafikus püsimiseks.

• Koostab kommunikatsiooniplaani, lähtudes huvipoolte info vajadusest. Määratleb rollid ja vastutuse kommunikatsiooniplaani lõikes ning töötab vajadusel välja või kohandab protsessid, süsteemid, dokumentatsiooni ja taristu.

• Koostab projekti eelarve või osaleb selle koostamisel. Jälgib projekti püsimist eelarves ning teavitab kõrvalekalletest asjakohaseid isikuid.

• Teeb kindlaks vajaminevate ressursside kvaliteedi ja koguse ning leiab vajadusel ressursiallikad. Jälgib ressursside kasutust ning teavitab muutunud vajadustest asjakohaseid isikuid.

• Viib läbi projekti algatus- ja järgnevad koosolekud, koostab osapooltele regulaarselt ülevaated. Jälgib projekti edenemise vastavust plaanitule, valmistab ette vajalikud otsused ja esitab need otsustamiseks võtmeisikutele.
Korraldab projekti aruandluse vastavalt osapooltega kokkulepitud nõuetele.

• Määratleb koostöös osapooltega võimalikud riskid ja nende mõju projektile. Koostab riskide registri. Töötab koostöös osapooltega välja strateegiad ohtude ja võimaluste käsitlemiseks. Jälgib riske ja vajadusel viib ellu meetmeid ohtude vältimiseks ja võimaluste realiseerimiseks.

• Töötab välja strateegia ja juhib huvipoolte kokkupuuteid projektiga. Jälgib huvipoolte nõudeid projektile ja võimalusel lahendab tekkinud muresid, neid vajadusel eskaleerides kõrgemale tasandile. Kasutab ära huvipoolte toetust ja panust projekti.

• Plaanib tulemite kasutuselevõtmiseks vajalikke muudatusi organisatsioonis või kogukonnas.
Õppe sisu
Projekti kohandamine keskkonnaga
Projekti tegevuste põhimõisted. Projektide klassifikatsioon. Erinevused projektijuhtimise ja traditsioonilise juhtimise vahel. Projekti elutsükkel ja etapid. Projektijuhtimise standardid.
Projekti põhikiri. Esialgne kulude kalkulatsioon.
Inimeste juhtimine projektis
Projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine. Projektijuhi roll. Läbirääkimisoskused Projektide konfliktide juhtimine.
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine
Projekti algatamise protsessi rühm. Projektis osalejad ja huvigrupid. Projekti hierarhiline struktuur. Projekti planeerimine. Tööjaotuse struktuur. Projekti planeerimine: ajakava haldamine. Võrgugraafik, Gantti diagram Projekti planeerimine: ressursside haldamine. Riskide kindlakstegemine. Kvaliteedi mõõdikud.
Töö koosseisu ja kestuse määramine. Eesmärkide väljatöötamine, oma projekti plaani koostamine.
Projektide täitmise protsesside rühm. Juhtimistegevuse tsükkel.
Kulude haldamise kavandamine projektis. Projekti hinnang ja eelarve. Oma projekti eelarvestamine.
Kvaliteedijuhtimine projektis. Projekti kvaliteedikriteeriumide määramine.
Riskide juhtimine. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne riskide
Projekti muudatuste haldamine. Käimasolevate muudatuste rakendamine.
Kulude kontroll. Kulude juhtimine projektis. Teenitud väärtuse meetod.
Hanked ja lepingute haldamine. Lepingute tüübid.
Projektide integreerimise juhtimine.
Projekti lõpuleviimine. Projekti dokumentatsioon.
Järelevalve- ja kontrolliprotsesside rühm. Kontrollimeetodid. Kontrollimise iseärasused.
Kommunikatsiooni juhtimine projektis. Projektitegevuste koordineerimine.
Kursuse õppekavaga saate tutvuda
Koolitajad
 • Olga Bizjukova
  Lektor
  Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses. Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015. Täiskasvanute koolitaja, tase V.
 • Angela Melikhova, PhD
  Lektor
  Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.

  Koolitusvaldkonadd: Personali ja administratiivtöö; Ettevõtlus, äriplaani koostamine; Tööõigus; Äriõigus; Struktuuritoetused.

  Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.

  Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.
 • Doris Jasko
  Lektor
  25.õppestaaziga õppejõud raamatupidajatele ja ettevõtjatele (raamatupidamise ja maksunduse alal).

  Metoodika aluseks on praktiline tegevus pearaamatupidajana, ja haarab järgmised tegevusalad: tööstus, kaubandus, toitlustus, transport, mittetulundusühistud ja sihtasutused (korteriühistud ja koostöö SA Harju Ettevõtlus jaArenduskeskus-ga ( HEAK ).

  Olin ühe Euroopa Liidu noorte tööelu projekti juhatajaks (SA-s INNOVE) .

  Korduvalt lektorina võtsin osa Eesti Kaubandus-Tööstuskoda seminarides,Ettevõtluspäevades Eestis (Tallinnas ja Ida-Virimaal).
Õppe kogumaht ja maksumus
Kursuse kestus
3 kuud
Koolituse algus
02.09.2024
Koolituse õppevorm
Veebiõpe (Zoom)
Maht 220 akadeemilist tundi
150 ak. tundi auditoorset õppetööd Zoom-is
 • 90 ak. tundi erialast praktikat
 • 60 ak. tundi iseseisvat tööd
Esitage küsimusi või registreeruge
Kontaktid
+372 55 533 345
info@tempokoolitus.ee

Punane 18, 5.korrus,Tallinn
Made on
Tilda