Kinnitatud 21.11.2023

Projektijuhi baaskoolitus

1. Õppekavarühm

Juhtimine ja haldus.

2. Õppekava koostamise alus

Nooremprojektijuht, tase 5 Kutsestandard kinnitatud 9.11.2023 a.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

150 akadeemilist tundi (90 ak. tundi auditoorne ja praktiline õppetöö, 60 ak. tundi iseseisvat tööd).

4. Sihtgrupp

Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi ning töötada projektijuhtimise valdkonnas, või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi projektijuhtimise valdkonnas, alustavad ettevõtjad ning juhid.

5. Õpingute alustamise tingimused

Projektijuhtimise baaskoolituse õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik (vähemalt keskharidusega).

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon (vajadusel tagame iga osalejale vajalik tehnika). Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

6. Õppe eesmärk

Projektijuhi baaskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks projektijuhtimise valdkonnas, luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ja sooritada Nooremprojektijuht, tase 5 kutseeksami.

7. Õpiväljundid

Peale õppekava läbimist õppija:• Koostab projekti esialgse juhtimise plaani (management plan). Kooskõlastab plaani võtmeisikutega ja täiendab seda jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele.

• Kogub nõuete täpsustamiseks vajalikke andmeid. Korraldab läbirääkimiste läbiviimist ja protokollib nende käiku.

• Kirjeldab projekti täideviimiseks vajaminevad tegevused ja ajagraafiku. Jälgib tegevuste etteantud ajagraafikus püsimist ja vajadusel võtab kasutusele meetmed projekti ajagraafikus püsimiseks.

• Koostab kommunikatsiooniplaani, lähtudes huvipoolte info vajadusest. Määratleb rollid ja vastutuse kommunikatsiooniplaani lõikes ning töötab vajadusel välja või kohandab protsessid, süsteemid, dokumentatsiooni ja taristu.

• Koostab projekti eelarve või osaleb selle koostamisel. Jälgib projekti püsimist eelarves ning teavitab kõrvalekalletest asjakohaseid isikuid.

• Teeb kindlaks vajaminevate ressursside kvaliteedi ja koguse ning leiab vajadusel ressursiallikad. Jälgib ressursside kasutust ning teavitab muutunud vajadustest asjakohaseid isikuid.

• Viib läbi projekti algatus- ja järgnevad koosolekud, koostab osapooltele regulaarselt ülevaated. Jälgib projekti edenemise vastavust plaanitule, valmistab ette vajalikud otsused ja esitab need otsustamiseks võtmeisikutele.

Korraldab projekti aruandluse vastavalt osapooltega kokkulepitud nõuetele.

• Määratleb koostöös osapooltega võimalikud riskid ja nende mõju projektile. Koostab riskide registri. Töötab koostöös osapooltega välja strateegiad ohtude ja võimaluste käsitlemiseks. Jälgib riske ja vajadusel viib ellu meetmeid ohtude vältimiseks ja võimaluste realiseerimiseks.

• Töötab välja strateegia ja juhib huvipoolte kokkupuuteid projektiga. Jälgib huvipoolte nõudeid projektile ja võimalusel lahendab tekkinud muresid, neid vajadusel eskaleerides kõrgemale tasandile. Kasutab ära huvipoolte toetust ja panust projekti.

• Plaanib tulemite kasutuselevõtmiseks vajalikke muudatusi organisatsioonis või kogukonnas.8. Õppe sisu

Projekti kohandamine keskkonnaga

Projekti tegevuste põhimõisted. Projektide klassifikatsioon. Erinevused projektijuhtimise ja traditsioonilise juhtimise vahel. Projekti elutsükkel ja etapid. Projektijuhtimise standardid.

Projekti põhikiri. Esialgne kulude kalkulatsioon.

Inimeste juhtimine projektis

Projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine. Projektijuhi roll. Läbirääkimisoskused Projektide konfliktide juhtimine.

Projektijuhtimise protsesside läbiviimine

Projekti algatamise protsessi rühm. Projektis osalejad ja huvigrupid. Projekti hierarhiline struktuur. Projekti planeerimine. Tööjaotuse struktuur. Projekti planeerimine: ajakava haldamine. Võrgugraafik, Gantti diagram Projekti planeerimine: ressursside haldamine. Riskide kindlakstegemine. Kvaliteedi mõõdikud.

Töö koosseisu ja kestuse määramine. Eesmärkide väljatöötamine, oma projekti plaani koostamine.

Projektide täitmise protsesside rühm. Juhtimistegevuse tsükkel.

Kulude haldamise kavandamine projektis. Projekti hinnang ja eelarve. Oma projekti eelarvestamine.

Kvaliteedijuhtimine projektis. Projekti kvaliteedikriteeriumide määramine.

Riskide juhtimine. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne riskide

Projekti muudatuste haldamine. Käimasolevate muudatuste rakendamine.

Kulude kontroll. Kulude juhtimine projektis. Teenitud väärtuse meetod.

Hanked ja lepingute haldamine. Lepingute tüübid.

Projektide integreerimise juhtimine.

Projekti lõpuleviimine. Projekti dokumentatsioon.

Järelevalve- ja kontrolliprotsesside rühm. Kontrollimeetodid. Kontrollimise iseärasused.

Kommunikatsiooni juhtimine projektis. Projektitegevuste koordineerimine.

9. Õppemeetodid

Auditoorne töö (90 tundi)

Loeng, ülesannete lahendamine, grupitööd, juhtumiarutelud, testid.

Auditoorne töö on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas e-õppes toimuv õppetöö loengu vorm.

Auditoorne töö toimub kohapeal aadressil Punane 18, 5. korrus, Tallinn või veebis Zoom keskkonnas.

Hindamiskriteeriumid:

Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktilised situatsiooniülesanded.

Testi läbimine. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid.

Iseseisev töö (60 tundi)

Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Punane 18, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvutid, kaasaegne esitlustehnika). Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus. Kohvipauside jaoks olemas varustatud kööginurk.

Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda, mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

11. Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud õppematerjalid

Nooremprojektijuht, tase 5 kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11203648

Nooremprojektijuhi kutse andmine

https://www.epma.ee/

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

- Õpilane on osalenud vähemalt 75% auditoorsetest tundidest;

- Esitanud koolituse lõpuks situatsiooniülesande lahenduse ja saanud sellele positiivse hinnangu

- Lõputesti sooritamine (vähemalt 85% ulatuses)Õpitulemuste hindamine on mitteeristav, iga lõpetaja saab tagasiside oma tulemuste ja edaspidise arenguvõimaluste kohta.Tunnistuse väljastamise eelduseks on auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine, sooritatud kirjalikud ja suulised testid) 75% ulatuses ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud).

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

majandustegevusteade;

õppekava nimetus;

täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

tõendi või tunnistuse number;

koolitajate nimed.Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

Tunnistused ja tõendid registreeritakse TempoKoolitus OÜ vastavas registris.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusAngela Melikhova, PhD

Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.
Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.
Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.Olga Bizjukova

Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses.

Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015.

Läbinud Täiskasvanute koolitaja koolituse, magistrikraadi omandamisel finatsjuhtimises.Doris Jaško

Õpetamiskogemus üle 25 aastat, koolitaja raamatupidajatele ja ettevõtjatele (raamatupidamise ja maksunduse alal).

Õppemetoodika aluseks on praktiline tegevus pearaamatupidajana ja haarab järgmised tegevusalad: tööstus, kaubandus, toitlustus, transport, mittetulundusühistud ja sihtasutused (korteriühistud ja koostöö SA Harju Ettevõtlus jaArenduskeskus-ga (HEAK).

ESF noorte tööelu projekti juhataja.

Lektor ja koolitaja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda seminarides, Ettevõtluspäevades Eestis (Tallinnas ja Ida-Virimaal).

Made on
Tilda