1. Õppekavarühm
Juhtimine ja haldus

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal 100 akadeemilist tundi (50 ak. tundi auditoorne õppetöö ja 50 ak. tundi iseseisvat tööd)

3. Sihtgrupp
Ettevõtjad, ettevõtete juhid, kes alles äsja alustasid tööd antud valdkonnas või kellel on juba teatud kogemus ja kes peavad korraldama erinevat mastaapi projekte, samuti need, kes tahavad paremini mõista projekti juhtimise põhimõtteid ja praktilisi tehnikaid.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt keskharidus.
Eesti keele oskus – suhtlus tasandil.

5. Õppe eesmärk
Koolitus ja praktiliste kogemuste omandamine projektide juhtimise korraldamisel.

6. Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija:
1.Tunneb projektide juhtimisega seotud põhikontseptsioone ja nende rakendamist erinevates organisatsioonides ja protsessides.
2. Valdab teadmiseid ärimudeli, finantsmudeli kujundamises, samuti valdab finantsanalüüsi teadmiseid.
3.Oskab juhtida projekti realiseerimisprotsesse.
4. Valdab projekti prioriteetide korraldamist

7. Õppe sisu

Ärimudeli kujundamine
• Äriprojekti idee modelleerimise põhiaspektid.
•Projekttegevuse kontseptsioonid. Projektide klassifitseerimine.
• Välis- ja sisekeskkonna analüüs
• Turusegmendi valik: perspektiivid, riskid, konkurendid
• Turundusstrateegia valik.• Projekti arendusetappide modelleerimine.
• Strateegiline planeerimine

Finantsmudeli kujundamine
• Finantsplaneerimine
• Projektiarenduse elutsükkel ja perspektiivid
• Projekti strateegiliseks arendamiseks vajalike finantsvahendite väljatöötamine
• Hinnakujunduse süsteem
• Kulude optimeerimine ja tööjõudluse tõstmine
• Lühiajalise finantsplaneerimise eelarve modelleerimine
• SWOT-analüüs ja arengustrateegiad.

Trendikas finantsanalüüs
• Bilansi aktiva ja passiva ülesehitusstruktuur
• Jooksvate aktivate ja passivate juhtimine
• Käibekapitali juhtimine
• Rahavoogude analüüs (deebet- ja kreeditvõlgnevuse analüüs)
• Finantsnäitajate arvutus (finantskoefitsientide analüüs)
• Lühiajalise finantsplaneerimise eelarve modelleerimine
• Firma täiendavate vahendite vajaduse arvutus (maksevõimelisus)

Projekti prioriteetide korraldamine
• Ettevõtte töö korraldamine
• Personali valik (kohustused, tööjaotus, kommunikatsioon, töö tasustamine)
• Lepingute liigid (poolte õigused ja kohustused)
• KYC ja AML mõisted (lepinguosalise/kliendi tuntuse põhimõtted)
• Eesti maksusüsteemi ülevaade
• Eksport-importpoliitika
• Innovatsioonide ja tehnoloogiate juhtimine
• Investeerimispoliitika (EAS käendajad, projektide kirjutamise standardid)

Projekti realiseerimisprotsesside juhtimine
• Juhtimisotsuste vastuvõtmise strateegiad (projektirühma kohustused)
• Äripartnerite valikukriteeriumid
• Edendamine
• Tootekaubandus
• Läbirääkimiste pidamise psühholoogia eripärad Covid-piirangute korral
• Projektide hindamine panga laenustamise korral (maksevõimelisus)
• Majandustsükli analüüs

8. Õppemeetodid
Auditoorne töö (50 akadeemilist tundi)
Loengumaterjali omandamine, ülesannete lahendamine, testid.
Iseseisev töö (50 akadeemilist tundi)Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

9. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö (auditoorne töö) toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Punane 18,
5. korrus, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalid
Kursusel osaleja saab kirjaliku õppematerjali, mille alusel toimub teoria osa ja järgnev iseseisv töö.

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
Õpilane on koolituse lõpetanud pärast käesoleva õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas ettenähtud eksamite ja lõpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele.
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 90% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 90% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Ilmar Ibragimov
Lõpetanud Tallinna Tehnilise Ülikooli:
(1994.a.) Bakalaureuse kraad raamatupidamisarvestuse, ärimajanduse erialal.
(1996.a.) Magistrikraad. Uuringu teema: Riskide minimiseerimismeetmed pangaasjanduse juhtimisel.
(1999 г.) Doktorant. Uuringu teema: firma tootmissektori arenguspetsiifika, isiklike käibevahendite paigutamine offshores.

Töökogemus panga- ja finantssektoris üle 30 aasta, samuti laialdane õppejõu kogemus finantsanalüüsi valdkonnas.Projektijuht
(Projekti realiseerimisprotsesside juhtimisstruktuur)
Made on
Tilda