Reisikonsultant

1. Õppekavarühm
Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal

120 akadeemilist tundi (80 ak. tundi auditoorne õppetöö ja 40 ak. tundi iseseisvat tööd)

3. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi turismi valdkonnas.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus ja soov töötada turismi valdkonnas.

5. Õppe eesmärk
Valmistada ette kvalifitseerituid reisikonsultante, kelle tööülesannete hulka kuulub klientidele reisiteenuste müümine, nende reisivajaduste väljaselgitamine, informatsiooni andmine ning nõustamine toodete ja teenuste, sihtkohamaa eritingimuste ning kliendi õiguste ja kohustuste kohta; kliendile müügi vormistamine ja reisidokumentide ettevalmistamine.


6. Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija:

1. Teab, kuidas turismiinfot hallata
2. Teab, kuidas müük ja bürootöö on korraldatud
3. Oskab reisiteenuste paketi koostada.
4. Oskab analüüsida probleemsituatsioone ja leida parimad lahendused, järgides etteantud kvaliteedinõudeid
5. Omab oskusi suhelda klientidega sõbralikult ja heast tavast lähtudes
6. Õppe sisu

Turismiinfo haldamine:
• Turismialase info haldamine
• Turismitooted/teenused

Klienditeenindus:
• Kliendi reisivajaduse väljaselgitamine
• Kliendi nõustamine
• Tagasiside kogumine ja analüüsimine
• Kaebuste lahendamine

Reisiteenuste paketi koostamine:
• Tooteinfo kogumine
• Hinnapakkumiste võtmine
• Pakkumiste koostamine

Müügi korraldamine:
• Erinevate toodete/teenuste broneerimine ja müümine
• Reisiteenusega kaasneva olulise info edastamine kliendile
• Müügipakkumiste vormistamine
• Müügiarvestuse pidamine
• Reisiinfo koondamine,edastamine ja uuendamine

Bürootöö korraldamine:
• Oma töökoha organiseerimine ja korrashoid
• Reisiteenuste dokumentide vormistamine
• Arveldamine
• Kliendibaasi haldamine
• Müügiprotsessi arendamine

Juhendamine:
• Kolleegide nõustamine ja juhendamine

7. Õppemeetodid
Auditoorne töö (80 akadeemilist tundi)
Loengumaterjali omandamine, ülesannete lahendamine, testid.

Iseseisv töö (40 akadeemilist tundi)Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

8. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö (auditoorne töö) toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Punane 18, 5 korrus, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

9. Õppematerjalid
Kursusel osaleja saab kõik vajalikud õppematerjalid, mille alusel toimub teoria osa ja järgnev iseseisev töö.

10. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

Õpilane on koolituse lõpetanud pärast käesoleva õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas ettenähtud eksamite ja lõpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele.
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

11. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Svetlana Mahotka
Kõrgharidus majanduses (Tartu Ülikool). Müügijuht Larissa Travel reisibüroos, tegeleb turismikorraldusega enam kui 14 aastat. Korraldab gruppi- ja individuaalreisid, pakub tuge alates reisi planeerimisest kuni koju tagasi jõudmiseni. Aastast 2019 tegeleb täiskasvanute koolitamisega.

Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Reisikonsultant
Made on
Tilda