1. Õppekavarühm
Juhtimine ja haldus

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal 100 akadeemilist tundi (65 ak. tundi auditoorne õppetöö ja 35 ak. tundi iseseisvat tööd)

3. Sihtgrupp
Kursus on mõeldud finantsvaldkonna töötajatele, kasutades kohustuslikus korras oma igapäevases ametialases tegevuses KYC/AML-spetsialisti teadmiseid.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt keskharidus.
Eesti keele oskus – suhtlus tasandil.

5. Õppe eesmärkKYC/AML spetsialisti ettevalmistamine finantsasutusele finantskuritegude ennetamise, samuti kriminaalriskide välistamise eesmärgil.

6. Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija:
1.Valdab spetsiifilisi teadmiseid rahapesu ja terrorismi finantseerimise reguleerimise õiguslike aspektide valdkonnas.
2. Tunneb rahakäibe finantsmonitooringu spetsiifikat ja KYC standardite elemente.
3.Tunneb nende rahvusvaheliste standardite nõudeid, milledele peab vastama AML spetsialist.
4.Saanud praktilise modelleerimise koolituse ja oskab õigesti hinnata jooksvas pangategevuses rakendavate finantsriistade turvalisust.

7. Õppe sisu

AML poliitika juurutamine ja selle põhiaspektid
• AMLCFTCWMDF põhimõisted firma majandustegevuse protsessi korraldamisel
• KYC/AML-spetsialisti funktsioonid
• Ettevõtte eetika ja AML poliitika firmas
• (AML/CFTAct) Akt, mis määratleb rahapesu ja terrorismi finantseerimise
ennetusmeetmed (RahaPTS)
• (MSOL) Operatsioonlitsentsid makseasutustele ja elektroonilise raha asutustele.
• Turvalisuse sisesüsteemide modelleerimine firma kahtlaste tehingute väljaselgitamiseks
• Firma juhatuse liikmete kohustused AML protseduuride korraldamisel.

KYC/AML poliitika kujundamisel vajalikud õigusalased aspektid
• Nõuded ja standardid, milledele peavad vastama AMLOfficer ja ComplianceOfficer
• FATF rahvusvahelised standardid ja soovitused meetmete rakendamisel
• Eesti õiguslikud alused ja normatiivdokumendid
• RahaPTS süsteemide efektiivsuse hindamismetoodika
• Rahvusvaheline koostöö ja operatiivtegevusega seotud küsimused
• Rahakäibe mahu peamised kontrollaspektid kooskõlas (RahaPTS) seadusega
• Preventiivsed meetmed ja järelvalve vormid
• Rahvusvahelised sanktsioonid ja sanktsioonrežiimid

RahaPTS finantsmonitooringu teoreetilised alused
• Finantsmonitooring: mõiste ja liigid
• Vastutegevusmeetmed rahapesule ja muule kuritegelikul teel saadud varale
• Terrorismi finantseerimise ja masshävitusrelvade levitamise vastutegevusmeetmed
• Õiguskaitse- ja uurimisorganite volitused
• Riskid ja kontrollkeskkond
• Finantsuuringud finantsmonitooringu süsteemis
• Kuritegelike sissetulekute pesu ja terrorismi finantseerimise tagajärjed rahvuslikele majandus- ja finantssüsteemidele

KYC standartide elemendid riskide juhtimisel. Programm "Tunne oma klienti" (Knowyourclient)
• KYC standardite tähtsad elemendid
• Kliendi/partneri identifitseerimisteabe saamisel suhtlemispsühholoogia üldnõuded ja eripärad.
• Identifitseerimisküsimuste täpsustamine vastavalt FATF soovitustele
• Identifitseerimistöö volitatud arvega, teatud isikule vormistatud arvega ja usaldusarvega
• Korporatsioonide, anonüümsete arvete, korrespondentoperatsioonide ja tavatute tehingute identifitseerimiskontrolli aspektid
• Professionaalsete vahendajate ja kaugklientide poolt avatud arvete identifitseerimine
• Poliitikaga seotud isikute identifitseerimine
• Riskijuhtimine ja KYC standardite täitmine hargmaises mastaabis

Isikuandmete kaitse (GDPR)
• Euroopa Liidu isikuandmete kaitse (GDPR) üldreglemendi põhiaspektid
• Eesti isikuandmete kaitse seaduse põhisätted
• Isikuandmete töötluse põhimõtted
• Isikuandmete töötluse eesmärk ja õiguslik alus
• Isikuandmete kaitse ja säilitamise tagamine
• Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
• Isikuandmete säilitamine
• Kaebuste esitamine ja nende läbivaatamine


RahaPTS riski indikaatorid
• Rahapesu ja terrorismi finantseerimise kahtlaste skeemide sünkroonse kontrollsüsteemi korraldamine
• KYC/AML Officer ja ComplianceOfficer kahtlaste indikaatorite hindamine
• Kinnisvaratehingute indikaatoritega töötamise süsteem
• Rahakäibe indikaatoritega töötamise struktuur
• Kaubandustehingute ja internetiteenuste pakkujate kontrollindikaatorid
• Finantskohustuste ja investeeringute kontrollindikaatorid
• Rahakäibe indikaatoritega töötamise struktuur


Finantsriistade praktiline modelleerimine ja turvalisuse hindamine
• Rahvusvahelise Kaubanduspalati (ICC) reeglite ja "Unifitseeritud reeglid nõudmisel garantiidele" põhimõisted, МТП väljaanne nr. 758 (ICC 758)
• Pangagarantiidega ja dokumenteeritud akkreditiividega (BG (BCL), L/C, DLC(UCP600) töötamisel tekkivate riskide hindamine
• Investmentagreement ja Partnershipagreement vormingus lepingutega töötamisel tekkivate riskide hindamisstruktuur
• Maksete eripärad süsteemides Swift, SWIFTRMA, SwiftGPI teenus, finantssõnumite tüübid
• Kelmusskeemide aspektid MT103/202, MT799/760 sõnumeid kasutades
• Kelmuse tüüpskeemid GlobalPay süsteemi kloonides
• Depositooriumi klientidega töötamisel tekkivate riskide hindamine (Euroclear näitel)
• Probleemsete tehingute punased indikaatorid (DanskeBank peegeltehingute versioonid)
• Töö eripärad Venemaa pankade klientidega (КТТ töö aspektid)
• SEPA baasskeemi ja SEPA otsedeebeti töö aspektid (SDD mandaat) BusinesstoBusiness (B2B) (Praktiline modelleerimine töös riskiindikaatoritega)


Juriidilise isiku finantskeskkonna turvalisuse hindamise praktiline modelleerimine aastaaruande andmete põhjal
• Bilansi aktiva ja passiva ülesehituse formaalsete struktuuride riskihindamise indikaatorid
• Jooksvate aktivate ja passivate mudeljuhtimise indikaatorid
• Käibekapitali käitlemismahu vastavusindikaatorid
• Rahavoogude analüüs (deebet ja kreeditvõlgnevuse analüüs)
• Jooksva tegevuse finantsnäitajate vastavusindikaatorid (finantskoefitsientide analüüs)
• Avaldatud finantsplaneerimise finantskohustuste ja investeerimistetehingute vastavusindikaatorid
• Firma investeerimisvajaduste reaalse arvutuse indikaator jooksvas majandustegevuses


Riskiindikaatorid krüptovaluutaga töötades
• Krüptovaluuta õiguslik staatus
• Krüptovaluutade liigid ja nende eripärad
• Smart-lepingutega töötamise struktuur blockchain põhjal
• P2P võrgu töö mõiste
• Detsentraliseeritud krüptosüsteemid (DEXIB modulatsioon)
• Nominaalsete ja tagatud tokenite kujundamise eripärad
• Vastastikku mitteasendavate tokenite nominaalhinna käitlemisstruktuur
• Finantstehingute aspektid kuumade ja külmade krüptorahakottidega
• Punaste tsoonide indikaatorite töö modelleerimine krüptoressurssidega töötamise analüüsil
• Krüptokäitlemissüsteemiga seotud kuriteod ja vastutoime meetodid
• Krüptovaluutade käitlemise seadusliku reguleerimise aspektid EL-s ja USA-s


Võltsimise tunnuseid omavate maksedokumentide ja lepingute väljaselgitamise kaasaegsed indikaatorid
• Dokumentide tehnilis-kriminalistliku uurimise põhiaspektid
• Digidokumentidega seotud kelmuse liigid ja nende eripärad
• Metamerismi mõiste
• Dokumentide spektraalanalüüsi korraldamise meetod
• Dokumentide võltsimistunnuste väljaselgitamise graafilised indikaatorid
• Allkirja ja käekirja autentsuse eksperthinnangu meetodid töös graafilise toimetajaga
• Digidokumentide autentsuse hindamine praktikal (situatsioonide modelleerimine)
• Praktilised tunnid ja iseseisev töö


Profileerimise rakendusmeetmed kahtlaste klientide ja partnerite paljastamisel KYC/AML-spetsialisti töös
• Profileerimise põhiaspektid
• Kahtlaste käitumisaspektide väljaselgitamise profileerimise psühholoogiline baas
• Operatiivse psühhodiagnostika rakendusvaldkonnad KYC/AML spetsialisti töös
• Profileerimise psühholoogiliste tehnikate kasutusmeetmed kahtlaste klientide ja partnerite väljaselgitamisel
• Potentsiaalse kelmi psühhotüübi määratlus
• Inimese psühholoogilise mõjutamise aspektide täpsustamine kaasaegseid online-kelmuse skeeme kasutades
• KYC/AML spetsialistide haavatavuse riski alandamismeetmed rahapesu ja terrorismi finantseerimise valdkonnas (FATF soovitused)


8. Õppemeetodid
Auditoorne töö (65 akadeemilist tundi)
Loengumaterjali omandamine, ülesannete lahendamine, testid.
Iseseisev töö (35 akadeemilist tundi)Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.


9. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö (auditoorne töö) toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Punane 18, 5 korrus, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalid
Kursusel osaleja saab kirjaliku õppematerjali, mille alusel toimub teoria osa ja järgnev iseseisv töö.

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
Õpilane on koolituse lõpetanud pärast käesoleva õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas ettenähtud eksamite ja lõpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele.
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 90% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 90% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Ilmar Ibragimov

Lõpetanud Tallinna Tehnilise Ülikooli:
(1994.a.) Bakalaureuse kraad raamatupidamisarvestuse, ärimajanduse erialal.
(1996.a.) Magistrikraad. Uuringu teema: Riskide minimiseerimismeetmed pangaasjanduse juhtimisel.
(1999 г.) Doktorant. Uuringu teema: firma tootmissektori arenguspetsiifika, isiklike käibevahendite paigutamine offshores.

Töökogemus panga- ja finantssektoris üle 30 aasta, samuti laialdane õppejõu kogemus finantsanalüüsi valdkonnas.KYC/AML spetsialist
Made on
Tilda