1. Õppekavarühm
Teenindus

2. Õppekava koostamise alus
Klienditeenindaja kaubanduses tase 4, kinnitatud 17.10.2018 a.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
220 akadeemilist tundi (100 ak. tundi auditoorne õppetöö, 80 ak. tundi ettevõtte praktika, 40 ak. tundi iseseisvat tööd)

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi kaubanduse valdkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused
Klienditeenindusspetsialisti õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

6. Õppe eesmärk
Klienditeenindusspetsialisti eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks kaubanduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

7. Õpiväljundid
Pärast õppekava läbimist õpilane: - rakendab tulemuslikult kaubandusettevõttes vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info - ja kommunikatsioonitehnoloogiaid ning kasutab töövahendeid säästlikult
  • tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga, tundes kaupa ning lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest
  • on võimeline töötama klienditeenindajana/müügispetsialistina kaubandusettevõtte meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega
  • suhtub oma töösse vastutustundlikult, teadvustades enda eri - ja tööalase täiendamise vajadust

8. Õppe sisu
1. Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused
2. Kaupade käitlemine ja kaubatundmine
3. Teenindamine ja müümine
4. Kassatöö
5. Müügitöö korraldamine
6. Erialane praktika

9. Õppemeetodid
Auditoorne töö (100 tundi)
Kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid
Erialane praktika (80 tundi)
Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 80 akadeemilist tundi ehk 60 astronoomilist tundi.
Iseseisev töö (20 tundi)
Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

11. Õppematerjalid
"Kaubandusalane toidukaupade õpik " H. Kikas, A. Antson, E. Joosu, E. Kiivit, E. Koger, K. Pärn, V. Vetka
Israel, S Küsi, kuula, peegelda. Väärtuspõhise müügi käsiraamat, Äripäev 2011 Niiberg, T
Suhtlemise kuldreeglid: Tunnusta, naerata ja kehtesta Pegasus 2011 Soone, I
Kliendilojaalsuse kuldraamat: kuidas võita ja hoida kliente , Äripäev 2010 Karjatse, M.
Miks klient rahul ei ole? Tallinn: Ilo 1998
Jalak, K Müügiprotsessi seitse astet. Kirjastus Elmatar 1997
http://www.teenindaja.ee/category/hea-klienditeeninduse-abc/ http://www.teenindaja.ee/category/teenindus-ja-personalijuhile/
http://e-ope.khk.ee/ek/kommunikatsioonII/sisukaart.html

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
Õpilane on kooli lõpetanud pärast käesoleva õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas ettenähtud eksamite, arvestuste, praktikate ja lõpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele (vt. lõpueksami juhend lisadest).Kooli lõpetamiseks on vaja sooritada lõpueksam.
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Jekaterina Inevatova
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse.
Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Anna Chilingarjan
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura erialal ning saanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.
Omab pikaajalise praktilise töökogemuse õiguse valdkonnas.
Koolitusvaldkonnad on tööõigus, perekonnaõigus, sotsiaalhoolekanne. Koolitamise kogemus aastast 2015.

Angelina Filippova
Kõrgharidus müügi- ja teenindusvaldkonnas, magister. Pikalt aega töötanud laomajanduse ja müügi valdkonnas. "Kinnisvarahooldaja", "Klienditeenindusspetsialist" ja "Laotöötaja" õppekavade koostaja ning lektor. Täiskasvanute koolitamise kogemus enam kui 10 aastat.

Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Klienditeenindusspetsialist
Made on
Tilda