Kinnitatud õppedirektori J. Inevatova poolt 2.01.2020
Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles

1. Õppekavarühm
Isikuareng.

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 80 akadeemilist tundi (60 ak. tundi auditoorne õppetöö, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

3. Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud õppijatele, kes tegelevad igapäevaselt klientide teenindamisega (hotellis, puhketalus, restoranis, kohvikus, kaupluses) ja kellel puudub inglise keeles suhtlemise praktika või julgus suhelda klientidega inglise keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused
Soovituslik keele tase A2.

5. Õppe eesmärk
Eesmärk on õpetada erialast keelt tööturul paremaks toimetulekuks; aidata omandada erialast inglise keelt mis aitaks leida tööd ja olla tööturul konkurentsivõimeline ning innovatiivne.

6. Õpiväljundid
Kolituse läbinu:
- Moodustab iseseisvalt grammatiliselt korrektseid lihtsamaid jutustavaid ja küsilauseid
- Saab aru kliendi esitatud küsimustest ja oskab neile vastata (telefoni teel või otsesel suhtlemisel)
- Oskab vestelda klientidega toodetest/teenustest.
- Reageerib klientide positiivsele ja negatiivsele tagasisidele
- Mõistab klientide probleeme ja oskab neid aidata

7. Õppe sisu
Auditoorse töö teemad - 60 tundi
Hääldus
Küsilause ja jutustava lause moodustamine: lihtolevikus, lihtminevikus ja lihttulevikus (kõige kasutatavamad
tegusõnad teeninduses)
Klientide tervitamine
Kaupade/teenuste tutvustamine, müümine ja makseviisid (hinnad, numbrid, kuupäevad, kellaajad)
Kaupade tagastamine ja vabandamine
Telefonivestlused: teadete jätmine ja vastuvõtmine, spelling
Klientide tagasiside
Klientide probleemid ja nende lahendamine

Iseseisev töö – 20 tundi
- sõnavara õppimine
- töö erialaste tekstidega (lugemine, tõlkimine ja kokkuvõtte tegemine)
- interneti kasutamine grammatika harjutamis

8. Õppemeetodid
Auditoorne töö (60 tundi) kontakttunnid (ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid) Iseseisev töö (20 tundi)

9. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalide loetelu
Welcome! Student ́s Book: English for the Travel and Tourism Industry. Leo Jones. Cambridge University Press. 2005

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Inna Demidova

Inglise keele filoloog, Tallinna Ülikooli pedagoogika magister. Keelte õpetamise kogemus nii rühmades kui
individuaalselt. Õpetab inglise keelt aastast 2007.
Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Suhtlusalase eesti keele kursus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele
Made on
Tilda