Kinnitatud õppedirektori Jekaterina Inevatova poolt 2.05.2022

Praktiline teenindusalane inglise keel A2 tsemele

1. Õppekavarühm

Keeleõpe.

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

80 akadeemilist tundi (60 ak. tundi auditoorne õppetöö, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

3. Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud õppijatele, kes tegelevad igapäevaselt klientide teenindamisega (hotellis, puhketalus, restoranis, kohvikus, kaupluses) ja kellel puudub inglise keeles suhtlemise praktika või julgus suhelda klientidega inglise keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused

Õppija omab eelnevalt teadmisi ja oskusi inglise keeles A1 tasemel.

5. Õppe eesmärk

Eesmärk on õpetada erialast keelt tööturul paremaks toimetulekuks; aidata omandada erialast inglese keelt, mis aitaks leida tööd ja olla tööturul konkurentsivõimeline ning innovatiivne.

6. Õpiväljundid

Kolituse läbinu:

- Moodustab iseseisvalt grammatiliselt korrektseid lihtsamaid jutustavaid ja küsilauseid
- Saab aru kliendi esitatud küsimustest ja oskab neile vastata (telefoni teel või otsesel suhtlemisel)
- Vestleb klientidega toodetest/teenustest
- Reageerib klientide positiivsele ja negatiivsele tagasisidele. - Mõistab klientide probleeme ja oskab neid aidata.

7. Õppe sisu

Auditoorse töö teemad - 60 tundi

Esmane suhtlus klientidega: klientide tervitamine, tutvustamine, vabandamine.

Telefonivestlused- teadete jätmine ja vastuvõtmine.

Kaubakirjeldus

Kaupade/teenuste tutvustamine, müümine, makseviisid ja arve tasumine. Klientide tagasiside. Kaupade tagastamine, garantii.

Kliendi nõustamine

Numbrid, hinnad, kuupäevad ja kellaajad. Kliendikontakti loomine ja lõpetamine, päringud ja hinnapakkumised. Väljendid klienditeeninduses. Konfliktisituatsioonid ja nende lahendamine.

Iseseisev töö – 20 tundi

sõnavara õppimine

töö erialaste tekstidega (lugemine, tõlkimine ja kokkuvõtte tegemine)

interneti kasutamine grammatika harjutamiseks

8. Õppemeetodid

Auditoorne töö (60 tundi) kontakttunnid (ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid.

Iseseisev töö (20 tundi)

9. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalide loetelu

John and Liz Soars New Headway intermediate Oxford University Press

Simon Clarke In Company intermediate Macmillan

Ian Badger, Pete Menzies English for Business Life intermediate Marshall Cavendish Education

Will Forsyth Clockwise intermediate Oxford University Press

Raymond Murphy English Grammar in Use Cambridge University Press

Bill Mascull Business Vocabulary in Use Cambridge University Press

Chris Gough English Vocabulary Organiser Language Teaching Publications

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Margarita Kulinich

Kõrgem haridus, inglise keele filoloog. Täiendanud ennast pedagoogika koolitustel. Täiskasvanute õpetamise kogemus aastast 2015.

Made on
Tilda