Õppekava kinnitatud 2.05.2023

1.
Õppekavarühm
Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine.

2. Õppekava koostamise alus
Hooldustöötaja, tase 3 Kutsestandard kinnitatud 18.12.2019 a.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
228 akadeemilist tundi (128 ak. tundi auditoorne õppetöö, 80 ak. tundi ettevõtte praktika, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi ning töötada hooldajana või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi sotsiaaltöö valdkonnas (hoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas hooldustöötajana töötavad või tööd alustavad inimesed).

5. Õpingute alustamise tingimused
Hooldustöötaja õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik (vähemalt põhiharidusega).

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon (vajadusel tagame iga osalejale vajalik tehnika). Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

6. Õppe eesmärk
Hooldustöötaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana, luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ja sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami.

7. Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija:
1. abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumusest;
2. viib läbi hooldusega seotud toiminguid;
3. järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;
4. töötab tervist ja keskkonda säästes;
5. annab vajadusel esmast abi;
6. järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid;
7. omab valmisolekut meeskonnatööks.

8. Õppe sisu
Hooldustöötaja kutse taotlemine (6 ak. tundi)
Hooldustöötaja kutse-eetika (8 ak. tundi)
Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (4 ak. tundi)
Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, hoolduse alused (6 ak. tundi)
Töökeskkond ja töötervishoid (2 ak. tundi)
Esmaabi (16 ak. tundi)
Toiduhügieen. Toitumisõpetuse alused (10 ak. tundi).
Arengupsühholoogia (4 ak. tundi)
Inimeste elukulg, eakate hooldus (8 ak. tundi)
Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia (12 ak. tundi)
Hooldus erinevate haiguste ja surma korral (16 ak. tundi)
Erivajadusega inimeste hooldus (4 ak. tundi)
Ergonoomika (4 ak. tundi)
Hooldusabivahendid (6 ak. tundi)
Ravimiõpetuse alused (4 ak. tundi)
Hügieeni- ja ilutoimingud (4 ak. tundi)
Aktiviseerivad tegevused (6 ak. tundi)
Kodumajandus ja korrastustööd (6 ak. tundi)
Eneseanalüüs ja praktika kokkuvõte (2 ak. tundi)

Praktika (80 ak. tundi)

9. Õppemeetodid
Auditoorne töö (128 tundi)
Loeng, ülesannete lahendamine, grupitööd, juhtumiarutelud, testid.

Auditoorne töö on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas e-õppes toimuv õppetöö loengu vorm.

Auditoorne töö toimub kohapeal aadressil Punane 18, 5. korrus, Tallinn või veebis Zoom keskkonnas.

Hindamiskriteeriumid:

Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktilised situatsiooniülesanded.

Toiduhügieeni testi läbimine. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid.

Erialane praktika (80 tundi)
Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus juhendaja juhendamisel töökeskkonnas (hoolekandeasutuses). Kool tagab vajadusel igale õppijale praktikakoha.

Hindamiskriteerium:

Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika kaitstud.

Koolitusel osalenu koostab eneseanalüüsi (praktika aruande) lähtuvalt enda valmisolekust iseseisvaks töötamiseks vastavalt kutsestandardi 3. taseme hooldustöötaja nõuetele.

Õppija kirjeldab oma tööülesandeid ja probleemset situatsiooni seoses tööülesannete täitmisega ning seostab seda kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidega; vormistab eneseanalüüsi vormi kirjalikult vastavalt kutse andja (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) avaldatud hindamisstandardile.

Iseseisev töö (20 tundi)
Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta.

Koolitusel osalejatel on lisaks võimalik iseseisvalt õppida erialast terminoloogiat eesti keeles:

ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE
Ene Kotkas, Siret Piirsalu, Kalev Salumets (2012).
https://integratsioon.ee/ru/oppekomplekt-erialase-eesti-keele-oppematerjal-hooldustootajatele-oppematerjal-opetajaraamat

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Punane 18, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvutid, kaasaegne esitlustehnika). Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus. Kohvipauside jaoks olemas varustatud kööginurk.

Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda, mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

11. Õppematerjalid

Lektorite poolt koostatud õppematerjalid

Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10810658

Hooldustöötaja kutse andmine
https://www.eswa.ee/kutse-andmine/hooldustootaja/

ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE
Ene Kotkas, Siret Piirsalu, Kalev Salumets (2012).
https://integratsioon.ee/ru/oppekomplekt-erialase-eesti-keele-oppematerjal-hooldustootajatele-oppematerjal-opetajaraamat

HOOLIDES JA HOOLITSEDES. ÕPIK-KÄSIRAAMAT HOOLDUSTÖÖTAJALE
Piret Simm, Anne Vahtramäe, Merle Varik, Mai Treial, Maie Timm, Tiiu Lepp, Siret Läänelaid, Kaidi Kübar, Maiken Jaanisk, Marju Koor, Anne Murov(2015)

HOOLIVA HOOLDAJA KÄSIRAAMAT
EV Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut (2009)
https://tai.ee/et/valjaanded/hooliva-hooldaja-kasiraamat

Söömise ja liikumise soovitused eakamatele
Tervise Arengu Instituut (2021)
https://tai.ee/et/valjaanded/soomise-ja-liikumise-soovitused-eakamatele

Heade praktikate kogumik
EESTI PUUETEGA INIMESTE KODA, Tallinna Ülikool (2012)
https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Heade_praktikate_kogumikEPIK2012.pdf

Õppevideo Lamatiste ennetusmeetmed – patsiendi asendi muutmine
Tervisekassa (2017).
Lamatiste ennetusmeetmed – patsiendi asendi muutmine - YouTube

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

- Õpilane on osalenud vähemalt 75% auditoorsetest tundidest;
- Sooritanud õppepraktika täismahus;
- Läbinud esmaabiandja väljaõppe ning toiduhügieeni koolitust täies mahus;
- Esitanud eneseanalüüsi praktilise töökogemuse kohta

Õpitulemuste hindamine on mitteeristav, iga lõpetaja saab tagasiside oma tulemuste ja edaspidise arenguvõimaluste kohta.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on õppepraktika läbimine 100% ulatuses (peab olema läbitud edukalt), auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine, sooritatud kirjalikud ja suulised testid) 75% ulatuses ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud).

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:
täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
majandustegevusteade;
õppekava nimetus;
täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
tõendi või tunnistuse number;
koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).
Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.
Tunnistused ja tõendid registreeritakse TempoKoolitus OÜ vastavas registris.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Angela Melikhova, PhD
Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.
Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.
Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.

Tatjana Jušinski
Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad. Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja.
Läbinud mitmeid erialaseid koolitusi, töötab intensiivravi õena Tartu Ülikooli Kliinikumis.
Täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2010.

Ljudmila Linnik
Kõrgharidus, Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond – terviseteaduse magistri kraad (2011–2014).
Tallinna Pedagoogikaülikool, õendusala õpetaja eriala (1996–1997).
Tartu Meditsiinikool, lõpetanud õe erialal kiitusega (1986–1988).
Töökogemus üle 30a. anestesioloogia, kardiokirurgia, intensiivhematoloogia, hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni, infektsiooniteenistuse osakondades.
Eesti Punase Risti litsentsiga esmaabiõpetaja, täiskasvanute koolitaja kogemus aastast 2011.

Ilona Thagazitova
1987 Tallinna Meditsiinikool eriala: õde kiitusegs
1990 Tallinna Meditsiinikool eriala: velsker kiitusega
2012 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – bakalaureus, üldõde
Töötas kardioloogia ja neuroloogia osakondades.
Praegu tegeleb koduõendusega, töötab PERH-i järelravi osakonnas.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Olga Bizjukova
Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses.
Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015.
Läbinud Täiskasvanute koolitaja koolituse, magistrikraadi omandamisel finatsjuhtimises.

Made on
Tilda