Kinnitatud 27.11.2023

Ettevõtja baaskoolitus

1. Õppekavarühm

Juhtimine ja haldus.

2. Õppekava koostamise alus

Väikeettevõtja, tase 5 Kutsestandard kinnitatud 05.05.2022 a.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

180 akadeemilist tundi (120 ak. tundi auditoorne ja praktiline õppetöö, 60 ak. tundi iseseisvat tööd).

4. Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

5. Õpingute alustamise tingimused

Ettevõtja baaskoolituse õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon (vajadusel tagame iga osalejale vajalik tehnika). Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

6. Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses ettevõtjana. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan.

7. Õpiväljundid

Peale õppekava läbimist õppija:

- tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
- analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
- hindab potentsiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
- tunneb erinevaid konkurentsivorme;
- tunneb erinevaid turundusmeetmeid- ja kanaleid;
- analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
- tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused;
- koostab finantsanalüüsi;
- koostab äriplaani


8. Õppe sisu

1. Ettevõtluse ja ettevõtjale vajalike kompetentside tutvustus

2. Ärikeskkond, äriidee ja ärimudel

3. Turg. Kliendid

4. Teenused ja tooted

5. Konkurents

6. Turundus

7. Müügi- ja reklaamikanalid

8. Ettevõtte juhtimine

9. Riskid

10. Olulised juriidilised aspektid ettevõtte loomisel ja tegutsemisel

11. Riskianalüüs

12. Raamatupidamise ja maksustamise alused

13. Finantsplaneerimine

14. Äriplaani esitlus ja kaitsmine

9. Õppemeetodid

Auditoorne töö (120 tundi)

Loeng, ülesannete lahendamine, grupitööd, juhtumiarutelud, testid.

Auditoorne töö on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas e-õppes toimuv õppetöö loengu vorm.

Auditoorne töö toimub kohapeal aadressil Punane 18, 5. korrus, Tallinn või veebis Zoom keskkonnas.

Hindamiskriteeriumid:

Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktilised situatsiooniülesanded.

Testi läbimine. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid.

Teadmiste edasiandmine koolitatavatele toimub loengute ja praktiliste näidete varal.

Äriplaani valmib koolitatavat etapiliselt paralleelselt koolitusega. Koolitajad annavad igale koolitatavale tagasisidet etapiliselt valmiva äriplaani puuduste, parendusvajaduste ja muude ettepanekute kohta. Tagasisidet antakse iga koolitusteema ning mooduli järel ja lisaks vahetult enne äriplaanide kaitsmist, mille tulemusena oskab koolitatav äriplaani korrigeerida või täiendada nii, et äriplaani kirjeldav ja analüütiline osa on omavahel kooskõlas.

Iseseisev töö (60 tundi)

Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine, äriplaani koostamine.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Punane 18, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvutid, kaasaegne esitlustehnika). Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus. Kohvipauside jaoks olemas varustatud kööginurk.

Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda, mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.


11. Õppematerjalid

· Lektorite poolt koostatud õppematerjalid

· Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard

· https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/1102086212. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

- Õpilane on osalenud vähemalt 75% auditoorsetest tundidest;

- Esitanud koolituse lõpuks äriplaani ja saanud sellele positiivse hinnanguÕpitulemuste hindamine on mitteeristav, iga lõpetaja saab tagasiside oma tulemuste ja edaspidise arenguvõimaluste kohta.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine, sooritatud kirjalikud ja suulised testid) 75% ulatuses ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud).

Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

· täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
· täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
· majandustegevusteade;
· õppekava nimetus;
· täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
· tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
· tõendi või tunnistuse number;
· koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.
Tunnistused ja tõendid registreeritakse TempoKoolitus OÜ vastavas registris.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusAngela Melikhova, PhD

Kõrgharidus, PhD (Moskva Riiklik Sotsiaalne Ülikool: Õigusteadus; Sotsiaal-Humanitaarinstituut (SHI): Õigusteadus), täiskasvanute koolitaja tase 6.
Kogemus haridusalases tegevuses ja õppekavade koostamise osas.
Täiskasvanute koolitamise kogemus 15 aastat.Olga Bizjukova

Kõrgharidus finantsjuhtimise valdkonnas (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kutseharidus kokanduses.
Enam kui 15-aastane töökogemus toitlustusvaldkonnas. Tegeleb täiskasvanute koolitamisega aastast 2015.
Läbinud Täiskasvanute koolitaja koolituse, magistrikraadi omandamisel finatsjuhtimises.Doris Jaško

Õpetamiskogemus üle 25 aastat, koolitaja raamatupidajatele ja ettevõtjatele (raamatupidamise ja maksunduse alal).

Õppemetoodika aluseks on praktiline tegevus pearaamatupidajana ja haarab järgmised tegevusalad: tööstus, kaubandus, toitlustus, transport, mittetulundusühistud ja sihtasutused (korteriühistud ja koostöö SA Harju Ettevõtlus jaArenduskeskus-ga (HEAK).

ESF noorte tööelu projekti juhataja.

Lektor ja koolitaja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda seminarides, Ettevõtluspäevades Eestis (Tallinnas ja Ida-Virumaal).
Made on
Tilda