1. Õppekavarühm
Isikuareng.

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
100 akadeemilist tundi (80 ak. tundi auditoorne õppetöö, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

3. Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud õppijatele, kes tegelevad igapäevaselt klientide teenindamisega (ilusalongis, juukslas, ilukliinikus, spas, massaazisalongis) ja kellel puudub eesti keeles suhtlemise praktika või julgus suhelda klientidega eesti keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppija omab eelnevalt teadmisi ja oskusi eesti keeles A2 tasemel.

5. Õppe eesmärk
Eesmärk on õpetada erialast keelt tööturul paremaks toimetulekuks; aidata omandada erialast eesti keelt mis aitaks leida tööd ja olla tööturul konkurentsivõimeline ning innovatiivne.

6. Õpiväljundid
Kolituse läbinu:
- teab elementaarset turismi- ja teenindusalast soome keele terminoloogiat
- suudab lihtsal viisil suhelda ja kirjutada lühikest teadet
- mõistab lihtsamaid tööalaseid tekste
- tuleb toime teenindusolukordades

7. Õppe sisu
Auditoorse töö teemad - 80 tundi
Esmane suhtlus klientidega: klientide tervitamine, tutvustamine, vabandamine. Telefonivestlused- teadete jätmine ja vastuvõtmine. Küsilause ja jutustava lause moodustamine: olevikus, lihtminevikus (kõige kasutatavamad tegusõnad iluteeninduses).
Iluteenuste kirjeldus
Iluteenuste tutvustamine, müümine, makseviisid ja arve tasumine. Klientide tagasiside.
Kliendi nõustamine
Numbrid, hinnad, kuupäevad ja kellaajad. Kliendikontakti loomine ja lõpetamine. Väljendid klienditeeninduses. Konfliktisituatsioonid ja nende lahendamine.
  • Iseseisev töö – 20 tundi
  • sõnavara õppimine
töö erialaste tekstidega (lugemine, tõlkimine ja kokkuvõtte tegemine)
  • interneti kasutamine grammatika harjutamiseks
8. Õppemeetodid
Auditoorne töö (80 tundi) kontakttunnid (ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid
Iseseisev töö (20 tundi)

9. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalide loetelu
Eesti Keele Sihtasutus 2014 „Eesti keele põhisõnavara sõnastik", Eesti Keele Instituut Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat"
Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele käsiraamat"

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jelena Smoljakova
Eesti keele filoloog, Tartu Ülikooli pedagoogika magister. Keelte õpetamise kogemus nii rühmades kui individuaalselt. Õpetab eesti ning itaalia keelt aastast 2010.

Irina Klišova
Eesti keele filoloog, pedagoogika magister. Omab keele õpetamise kogemuse täiskasvanutele ning lastele, nii rühmades kui individuaalselt. Oma töös kasutab aktiivseid keeleõppe metoodikaid. Koolitamise kogemus enam kui 20 aastat.

Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Praktiline suhtlemine eesti keeles iluteeninduse valdkonna töötajatele
Made on
Tilda