1. Õppekavarühm
Isikuareng.

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
60 akadeemilist tundi (40 ak. tundi auditoorne õppetöö, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).

3. Sihtgrupp
Tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajad (hooldekodud, hoolde- ja päevakeskused, haigla personaal va arstid, tugiisikud) kelle praktilise eesti keele kasutamise oskus vajab täiendamist ja kellel puudub eesti keeles suhtlemise praktika või julgus suhelda klientidega eesti keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused
Õppija omab eelnevalt teadmisi ja oskusi eesti keeles A2 tasemel.

5. Õppe eesmärk
Eesmärk on õpetada erialast keelt tööturul paremaks toimetulekuks; aidata omandada erialast eesti keelt mis aitaks leida tööd ja olla tööturul konkurentsivõimeline ning innovatiivne.

6. Õpiväljundid
Kolituse läbinu:
 • selgitab kliendile lihtsate lausetega vajalikke toiminguid: protseduur, ravi toime ja manustamine
 • saab aru kliendiga toimunu kirjeldustest
 • esitab kliendile täpsustavaid küsimusi juhtunu, sümptomite ja valu kohta
 • kasutab erialast ja klienditeenindusalast sõnavara kliendi ning tema lähedastega

7. Õppe sisu
Auditoorse töö teemad - 40 tundi
 • - Kehaosad.
 • - Meditsiinitarvikud.
 • - Esmaabivahendid.
 • - Esmane suhtlus kliendiga.
 • - Kliendilt info pärimine vaevuste kohta.
 • - Kliendi abistamine ja instrueerimine.
 • - Õnnetusjuhtumitega seonduvad tegevused.
 • - Traumad. Haigushood, keha reaktsioonid. Elundid.
 • - Vestlus meeskonnaliikmetega. Eluliste näitajate mõõtmine.
 • - Suhtlemine patsiendi ja tema lähedastega.
 • Iseseisev töö – 20 tundi
 • - sõnavara õppimine
- töö erialaste tekstidega (lugemine, tõlkimine ja kokkuvõtte tegemine)
- interneti kasutamine grammatika harjutamiseks

  8. Õppemeetodid
  Auditoorne töö (40 tundi) kontakttunnid (ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid)
  Iseseisev töö (20 tundi)

  9. Õppekeskkonna kirjeldus
  Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

  10. Õppematerjalide loetelu
  http://www.kutsekeel.ee/materials/hooldustootaja-2012/
  Eesti Keele Sihtasutus 2014 „Eesti keele põhisõnavara sõnastik", Eesti Keele Instituut

  11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
  TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
  TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

  12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  Jelena Smoljakova
  Eesti keele filoloog, Tartu Ülikooli pedagoogika magister. Keelte õpetamise kogemus nii rühmades kui individuaalselt. Õpetab eesti ning itaalia keelt aastast 2010.

  Irina Klišova
  Eesti keele filoloog, pedagoogika magister. Omab keele õpetamise kogemuse täiskasvanutele ning lastele, nii rühmades kui individuaalselt. Oma töös kasutab aktiivseid keeleõppe metoodikaid. Koolitamise kogemus enam kui 20 aastat.  Kinnitatud õppedirektori
  J. Inevatova poolt 2.01.2020
  Suhtlusalase eesti keele kursus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele
  Made on
  Tilda