1. ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ TempoKoolitus (edaspidi koolituskeskus)lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppekorralduse alused on koolis täienduskoolituse õppetööd reguleeriv põhidokument, milles sätestatakse õppekorralduse aluste üldreeglid.

1.4. Kool omab Haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba nr 217469.

1.5. Õppetöö toimub selleks otstarbeks sobilikes ja tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides aadressil Punane 18c, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

1.6. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel või kooli poolt kinnitatud individuaalplaani alusel.

1.7. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.8. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.

1.9. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles, teisi keeli võib õppetöös kasutada kooli juhtkonna poolt otsustatud juhtudel.

2. ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE

2.1. Õppetöö korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt kooli kodulehel http://www.tempokoolitus.ee (koolituskalender).

2.2. Õppetöö toimub õpiväljundipõhiste õppekavade alusel.

2.3. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

õppekava nimetus;

õppekavarühm;õppekava koostamise alus;õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; sihtgrupp;

õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

õppe eesmärk;õpiväljundid;õppe sisu;õppemeetodid;õppekeskkonna kirjeldus;iseseisva töö kirjeldus;õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.4. Õppetöö toimub kontaktõppe, praktika ja iseseisva töö vormis. Õppetöövormide osakaal määratakse kindlaks õppekavaga.
2.5. Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas e-õppes toimuv õppetöö loengu või individuaaltunni vorm. Kontaktõppes osalevad nii õppija kui ka koolitaja.
2.6. Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus juhendaja juhendamisel töökeskkonnas.
2.7. Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine iseseisvalt vastavalt koolitaja antud ülesannetele.
2.8. Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt.


3. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

3.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks), e-posti aadress, kontakttelefon.

3.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.


4. ÕPPIJA TE TÄIENDKOOLITUSELE V ASTUVÕTU JA KOOLITUSEL T VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse või firma poolt koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmisel sõlmitakse koolitusleping, millele kantakse koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

4.2. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

4.3.Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt 3 päeva enne koolituse algust. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4.4. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.

4.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

4.6. Õppija arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õppija ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.

4.7. Kool loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. Õppekava täitmine tähendab õppekava õppeainete läbimist õppekavas ettenähtud viisil ja mahus.

4.7. Kooli lõpetamist tõendab kooli poolt väjaantav tunnistus või tõend.

4.8. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

4.9. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

4.10. Välja antud tunnistused/tõendid allkirjastatakse koolijuhtkonna poolt. Kõik tunnistused/tõendid on nummerdatud ja registreeritakse tunnistuste või tõendite registreerimisraamatutes.

4.11. Õppija annab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

5. ÕPPETASU MAKSMINE JA SELLEST VABASTAMINE

5.1. Kõigi kursuste maksumuse tasumine toimub ettemaksuna täismaksumuses või osaliselt enne õppetöö alustamist. Makse sooritamine on kinnituseks õppija osalemisest õppetöös.

5.2. Õppemaksu suurus on määratletud kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingus ja koolituse vältel õppetasu ei tõuse.

5.3. Õppijaga kokkuleppel on võimalik järelmaksuga tasumine. Järelmaksuga tasumine toimub kinnitatud graafiku alusel, kus määratakse maksmisele kuuluvad summad ja tähtpäevad.

5.4. Maksega viivitamise korral on koolil õigus mitte lubada õppija õppetööle.

5.5. Koolituse eest tasumine võib toimuda ka arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Mittetähtajalisel maksmisel koolil on õigus nõuda viivist 0,1% suuruses iga viivitatud päeva eest.

5.6. Kõikide kursuste hinnad sisaldavad ka eesti- või venekeelset õppe-metoodilist materjali ja kohvipause.

5.7. Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

6. ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest viivitamatult teavitada kooli e-posti teel (info@tempokoolitus.ee) või telefoni teel (+372 55 533 345).
6.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse õppeteenustasu täies ulatuses arve maksja taotluse alusel.
6.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 2-6 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse 75% õppetasust.
6.4. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

6.5. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja vahelejäänud tunnid järgnevate õppetundina arvesse ei võeta. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, töölähetused vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

7. TULUMAKSUTAGASTUS TASUTUD KOOLITUSKULUDELT

7.1. Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

8. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1. Õppijal on õigus:- valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;- saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

- saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;- nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;- lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;- saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

8.2. Õppija on kohustatud:

- tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt kooli eeskirjadele ja töötajate korraldustele;- hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;

-osalema õppetöös;- täitma kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

9.1. Kooli ja õppija/koolitaja vahel tekkinud arusaamatused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

9.2. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped.


Kinnitatud ja täiendatud
õppedirektori J. Inevatova
poolt 02.01.2020


ÕPPEKORRALDUSE ALUSED
KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED
1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahariduslikku koolitust.

1.2. Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, õppekorralduse alustest, ettevõttes kehtestatud kvaliteedikäsiraamatust ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. Teabe koolituste kohta avaldab kool oma kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures.

2.2. Algavate koolituste teave on olemas kooli koolituskalendris, mis on nähtav kooli kodulehel.

2.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust teabe koolituse täpse korralduse kohta – ajakava, koolitusruumid ja transpordi võimalused.

2.4. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikes ja tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.

2.5. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.

2.6. Igale kursusele on ette valmistatud õppe – metoodiline materjal eesti või vene keeles.

2.7. Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

2.8. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

2.9. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada õppija individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.

2.10. Koolitusel arvestatakse võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.

2.11. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.


3. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

3.2. Kooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kooli kodulehel.

3.3. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1. õppekava nimetus;

2. õppekavarühm;

3. õppekava koostamise alus;

4. õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

5. sihtgrupp;

6. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

7. õppe eesmärk;

8. õpiväljundid;

9. õppe sisu;

10. õppemeetodid;

11. õppekeskkonna kirjeldus;

12. iseseisva töö kirjeldus;

13. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

14. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

15. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.4. Kui osalejatel õigus valida konkreetseid talle sobivaid mooduleid ja läbida kursuse õppekava osaliselt.

3.5. Õppekavasid uuendatakse ja täiendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui muutuvad õigusaktides kehtestatud vorminõuded, muutub õppekavade sisu, teemad, mahud, õppematerjalid jne, et tagada õppekavadele kaasajastamist ning vastavust õppijate ja tööandjate vajadustega.

3.6. Õppekava loomise ja täienduskoolituse korraldamise eest vastutab kooli juhtkond.

3.7. Õppekavade koostamisel kaasatakse koolitajad, õppijad, tööandjad ning oma ala eksperte.

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Kooli poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama, soovitavalt omama ka täiskasvanute koolitaja kutset.

4.2. Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koolituse algust leping, mis lähtub kooli sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.

4.3. Kool korraldab koolitajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse iga-aastase hindamise, lähtudes nii seadusega sätestatud kui ka kvaliteedi tagamise aluste nõuetest.

4.4. Koolitajad osalevad erialastel täiendkoolitustel, praktilistel töödel ja seminaridel õpetatavas õppeaines, et arendada õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.

4.5. Kool püüab toetada koolitajate enesetäiendamist. Mõned koolitajad osalevad ka erinevates projektides.

4.6. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekud.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1. Klientide rahulolu kooli tegevusega hinnatakse tagasisidelehtede abil, mis esitatakse kooli poolt õppijatele/koolituse tellijatele pärast koolituse/kursuse lõppemist ja õppijatega/koolituse tellijatega vestluste alusel koolituse käigus. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektrooniliselt.

5.2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad tagasisidelehe (ankeetküsitlus), kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Kooli juhtkond analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab korraldust või vestleb koolitajaga.

5.4. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

5.5. Tagasiside andmine on anonüümne ja vabatahtlik.


Kinnitatud ja täiendatud
õppedirektori J. Inevatova
poolt 02.01.2020


Made on
Tilda