Abikelner ehk Ettekandja

1. Õppekavarühm
Majutamine ja toitlustamine

2. Õppekava koostamise alus
Abikelner, tase 3 kutsestandard

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
100 akadeemilist tundi (60 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi ettevõtte praktika,)

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi teeninduse valdkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused
Abikelneri õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

6. Õppe eesmärk
Abikelneri eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks teeninduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

7. Õpiväljundid

Pärast õppekava läbimist õppija:
Omab valmiduse töötamaks kelneri juhendamisel toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes.

mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, abistab kelnerit teenindusprotsessi jooksul toitude ja jookide serveerimisel ning puhastus- ja koristustöödel.

abistab kelnerit teenindusprotsessi ettevalmistamisel, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid ja suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast.

on teadlik, et vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all

Õppe sisu

Töö planeerimine ja korraldamine
1. töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
2. koostöö köögiga
3. koristus- ja puhastustööd
4. eelkatete tegemine

Teenindamine ja müügitöö
1. klientide vastuvõtmine ja soovide väljaselgitamine
2. jookide ja toitude serveerimine
3. teenindussituatsiooni lõpetamine
4. catering ja peoteenindus

8. Õppemeetodid

Auditoorne töö (60 tundi)

Kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd

Erialane praktika (40 tundi)

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 40 akadeemilist tundi.

9. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalid

"Kaubandusalane toidukaupade õpik " H. Kikas, A. Antson, E. Joosu, E. Kiivit, E. Koger, K. Pärn, V. Vetka
Israel, S Küsi, kuula, peegelda. Väärtuspõhise müügi käsiraamat, Äripäev 2011 Niiberg, T
Suhtlemise kuldreeglid: Tunnusta, naerata ja kehtesta Pegasus 2011 Soone, I
Kliendilojaalsuse kuldraamat: kuidas võita ja hoida kliente , Äripäev 2010 Karjatse, M.
Miks klient rahul ei ole? Tallinn: Ilo 1998

Jalak, K Müügiprotsessi seitse astet. Kirjastus Elmatar 1997 http://www.teenindaja.ee/category/hea-klienditeeni... http://www.teenindaja.ee/category/teenindus-ja-per...
http://e-ope.khk.ee/ek/kommunikatsioonII/sisukaart...

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

Õpilane on kooli lõpetanud pärast käesoleva õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas ettenähtud eksamite, arvestuste, praktikate ja lõpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele (vt. lõpueksami juhend lisadest).
Kooli lõpetamiseks on vaja sooritada lõpueksam.

TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Viktoria Tšižova
Olga Bizjukova
Angela Melikhova
Kinnitatud õppedirektori
Kinnitatud õppedirektori
Jekaterina Inevatova poolt 6.02.2023
Made on
Tilda