1. Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine

2. Õppekava koostamise alus
Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 ja spetsialiseerumised b.2.8, b.2.9, b.2.11, b.2.12, b.2.13

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
220 akadeemilist tundi (100 ak. tundi auditoorne õppetöö, 80 ak. tundi ettevõtte praktika, 40 ak. tundi iseseisvat tööd)

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi sotsiaaltöö valdkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused
Täisealine isik ning vastavus Sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 ja Lastekaitseseaduse § 20 esitatule.

6. Õppe eesmärk
Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

7. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
1) mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;
2) arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;
3) toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;
4) juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
5) toetab klienti võimetekohasel panustamisl ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;
6) toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut.
7) osutab vajadusel esmaabi.

8. Õppe sisu
 • Tugiisiku teenuse osutamise alused, eetika
 • Kutse taotlemine
 • Esmaabiandja väljaõpe
 • Psühholoogia ja enesehoid
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Konfliktide lahendamine
 • Tegevusvõime analüüs
 • Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine. Abivahendid
 • Kliendi võimestamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
 • Asjaajamise korraldamine (sh kommunikatsioonivahendites kasutamine)
 • Võrgustikutöö
 • Tugiisiku tööd reguleerivad õigusaktid
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö abivajadusega lapsega
 • Lapse seksuaalkäitumise kujundamine
 • Käitumise eripärad toimetulekuraskustes isiku ja perega
 • Taasühiskonnastamine
 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel
 • Töö sõltuvushäirega isikuga

9. Õppemeetodid
Auditoorne töö (180 tundi)
kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid
Iseseisev töö (60 tundi)
Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

11. Õppematerjalid
Asberg, M. (2012). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused: hooldustöötaja riikliku õppekava rakendamist toetav õppematerjal. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdfEesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 http://www.kogu.eestiEesti inimvara raport (IVAR): võtmeprobleemid ja lahendused (2010). Raportöör Eesti Koostöö Kogu.http://www.kogu.ee/public/Eesti_Inimvara_Raport_IVAR.pdf Euroopa sotsiaalharta kodulehekülg: http://coe.intEesti Vabariigi Põhiseadus. RT I 1992, 26, 349; RT I 2011, 1.http://humanrights.ee/inimoigused/ http://ee.euro.who.int/HIT_raamat_2008.pdf;http://primus.archimedes.ee/riigi-ja-kohalike- mavalitsuste-toetused-ja-teenusedhttp://www.haigekassa.ee/kindlustatule/juhendidPuuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus RT, 06.12.2012, 14Rahvatervise seadus RT I, 05.12.2012,4Roper, N., Logan, W., Tierney, A. J. (1999). Õenduse alused.Sletttahjell, W., A. (2007). Käsiraamat hooldusõdedele.

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Jekaterina Inevatova
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse.
Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Anna Chilingarjan
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura erialal ning saanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.
Omab pikaajalise praktilise töökogemuse õiguse valdkonnas.
Koolitusvaldkonnad on tööõigus, perekonnaõigus, sotsiaalhoolekanne. Koolitamise kogemus aastast 2015.

Stella Parhomtšuk
2010. aastal omandanud magistrikraadi psühholoogias. Täiskasvanute koolitaja, tase VI.
Motivatsioonikoolituste ning karjäärinõustamiste läbiviija.
Individuaalne ja grupinõustamine täiskasvanutele.
Koolieelse asutuste personali täiendõppekavade koostaja, hooldustöötaja ja tugiisikute koolituste õppekavade koostaja, lektor.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.


Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Tugiisik
Made on
Tilda