1. Õppekavarühm
Isikuareng

2. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
120 akadeemilist tundi (80 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi iseseisvat tööd).

3. Sihtgrupp
Põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

4. Õpingute alustamise tingimused
Eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad.

5. Õppe eesmärk
Ettevõtlikkuse ja õpioskuste arendamine ning praktiliste oskuste omandamine vaba- ja puhkeaja tegevuste korraldamisest.

6. Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
— oskab organiseerida ja läbi viia erinevaid vaba- ja puhkeaja tegevusi, planeerida eelarvet ja kirjutada ürituse stsenaariumi ning üritust reklaamida ja turustada,
— oskab juhendada ja nõustada vaba- ja puhkeaja tegevuses osalejaid;
— teab, kust ja kuidas küsida korraldamiseks raha ja oskab koostada eelarvet;
— teab olulisi rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid.

7. Õppe sisu
 • Mis on üritus ja kes on ürituse korraldaja. Nõudmised ürituse korraldajale.

 • Ülevaade fondidest, kust ja kuidas küsida ürituste sh. rahvakultuuriürituste korraldamiseks toetust

 • Eelarve koostamine

 • Ürituse planeerimine

 • Ürituse stsenaariumi kirjutamine

 • Ürituse programmi koostamine ja läbiviimine

 • Koostööpartnerite leidmine ja kaasamine

 • Ürituse reklaamimine ja turustamine

 • Traditsioonilised rahvakultuuriüritused, mängude ja tegevuste läbiviimise metoodika

 • Vastuvõtu korraldamine, etikett

 • Õpioskused ja õppimisvõimalused. Oma edasise õppimise eesmärgistamine ja planeerimine

8. Õppemeetodid
Auditoorne töö (80 tundi) kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid Iseseisev töö (40 tundi) Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

9. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Peterburi tee 47, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

10. Õppematerjalide loetelu
Ü.Vihma "Esinemise põhitõed"; P.Saluri "Kuldsed käitumisreeglid. Protokoll ja etikett"; P. Õunapuu "Eesti pulm"; A, Viires "Meie jõulute lugu"; M.J.Eisen "Meie jõulud"; C.Lään "Rahvakalendri pühi"; E.Isop "Liikumismängud"; "Eesti rahvamängud"; SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse abimaterjalid. Ürituste korraldamise juhtnöörid, 2010 Tallinn.

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Jekaterina Inevatova
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse.
Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Edrin-Darina Gamm-Inevatova
Lõpetanud Tallinna Ülikooli rekreatsiooni erialal. Omab pikaajalise praktilise töökogemuse ürituste korraldamise valdkonnas.
Koolitamise kogemus aastast 2018.

Angelina Filippova
Kõrgharidus müügi- ja teenindusvaldkonnas, magister. Pikalt aega töötanud laomajanduse ja müügi valdkonnas. "Kinnisvarahooldaja", "Klienditeenindusspetsialist" ja "Laotöötaja" õppekavade koostaja ning lektor. Täiskasvanute koolitamise kogemus enam kui 10 aastat.


Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Ürituste korraldaja
Made on
Tilda