1. Õppekavarühm
Sotsiaalhoolekande

2. Õppekava koostamise alus
Lapsehoidja, tase 4 Kutsestandard kinnitatud 13.12.2016 a.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
280 akadeemilist tundi (160 ak. tundi auditoorne õppetöö, 80 ak. tundi ettevõtte praktika, 40 ak. tundi iseseisvat tööd)

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi laste hooldamise valdkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused
Lapsehodja õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

6. Õppe eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud lapsehoidjana töötamiseks, lapse arendamiseks koostöös lapsevanema või hooldajaga lapsele sobivas keskkonnas ja valmisolek erialaseks enesetäiendamiseks ning elukestvaks õppeks

7. Õpiväljundid
  • Lähtub kvaliteetse paindliku teenuse pakkumisel kutse- eetika põhimõtetest ning lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavatest nõuetest, arvestades lapse heaolu tavapärastes ja uudsetes olukordades ning perekonna vajadusi;
  • Kujundab lapsest lähtuvalt lapsele turvalise, mängulise ja kasvukeskkonna;
  • Planeerib, viib läbi ja hindab koostöös lapsevanema/hooldajaga lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalst ja sotsiaalst arengut toetavaid tegevusi lapse individuaalsusest lähtuvalt;
  • Hindab oma kutseoskusi ja planeerib oma professionaalse arengu läbi elukestva õppe;
  • Mõistab infotehnoloogia rolli, rakendab infotehnoloogia võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel, järgides turvalisuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja häid suhtlemistavasid;
  • Mõistab ettevõtluse põhimõtteid ja seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega ning planeerib oma karjääri;
  • Mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende rakendamiseks;
  • Vastutab kutseala keerukate ja mitmekesiste, uudseid lahendusi eeldavate tööülesannete täitmise eest võrgustikus ja iseseisvalt ning põhjendab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult usaldusväärsele informatsioonile tuginedes.
8. Õppe sisu
1. Turvalise kasvukeskkonna tagamine
2. Lapse arengu toetamine
3. Lapse tervise edendamine ja haige lapse hooldamine
4. Koostöö lapsevanema/hooldajaga
5. Erivajadusega lapse hoidmine
6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
7. Erialane praktika

9. Õppemeetodid
Auditoorne töö (160 tundi)
Kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid.
Erialane praktika (80 tundi)
Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 80 akadeemilist tundi ehk 60 astronoomilist tundi.
Iseseisev töö (40 tundi)
Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

11. Õppematerjalid
Allik, J. jt. (2003). Isiksusepsühholoogia. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus.Bachmann, T., Maruste, R. (2003). Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo.Butterworth, G., Harris, M. (2002). Arengupsühholoogia alused. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus.
Kraav, I., Kraav, S-L., Liiger, M.,jt., Lapsehoidja käsiraamat. Kirjastus Koolibri 2017
Sotsiaalministeerium, www.sm.ee/etSotsiaalkindlustusamet, www.sotsiaalkindlustusamet.ee/etEesti Puuetega Inimeste Koda, www.epikoda.eeSotsiaalhoolekande seadus, www.riigiteataja.eeLastekaitseseadus, www.riigiteataja.ee
Lastehaigused. (1999). Tallinn:MedicinaRedpap, V. (2006). Kui teie laps jäi haigeks. Tallinn: OdameesValman, B. (1998). Lapse tervise käsiraamat. Tallinn: Varrak

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Jekaterina Inevatova
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse.
Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Anna Chilingarjan
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura erialal ning saanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.
Omab pikaajalise praktilise töökogemuse õiguse valdkonnas.
Koolitusvaldkonnad on tööõigus, perekonnaõigus, sotsiaalhoolekanne. Koolitamise kogemus aastast 2015.

Stella Parhomtšuk
2010. aastal omandanud magistrikraadi psühholoogias. Täiskasvanute koolitaja, tase VI.
Motivatsioonikoolituste ning karjäärinõustamiste läbiviija.
Individuaalne ja grupinõustamine täiskasvanutele.
Koolieelse asutuste personali täiendõppekavade koostaja, hooldustöötaja ja tugiisikute koolituste õppekavade koostaja, lektor.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.


Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Lapsehoidja (õpetaja abi)
Made on
Tilda