1. Õppekavarühm
Transport ja logistika

2. Õppekava koostamise alus
Koolituse kava vastab 4. taseme laotöötaja kutsestandardis sisalduvatele põhioskustele:
B.2.1 Kauba vastuvõtmine, tegevusnäitajad: 1-9;
B.2.2 Kaupade hoiustamine, tegevusnäitajad: 1-7;
B.2.3 Kauba väljastamine, tegevusnäitajad: 1-9;
B.2.4 Lao klienditeenindus, tegevusnäitajad: 1-6.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
140 akadeemilist tundi (100 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi iseseisvat tööd).

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi laste logistika ja laomajanduse valdkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused
Laotöötaja õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

6. Õppe eesmärk
Laotöötaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks logistika valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

7. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena õppija:
korraldab vastuvõtuprotsessi, tuvastab vead ja leiab lahendused tekkinud olukorrale;
korraldab kaupade hoiustamise ja väljastamine koos sobiva logistilise lahenduse
planeerib inventuure ja analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid;
teab meetodeid, millega on võimalik laos ajasäästlikult tegutseda ja suurendada sellega töötaja töö efektiivsust

8. Õppe sisu
1. Kauba vastuvõtmine
2. Kaupade hoiustamine
3. Kauba väljastamine
4. Lao klienditeenindus

9. Õppemeetodid
Auditoorne töö (100 tundi)
Kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd, testid
Iseseisev töö (40 tundi)

Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

11. Õppematerjalid
Lektorite poolt koostatud õppematerjalid.

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
- Osavõtt vähemalt 75% auditoorsetest tundidest;
- Praktiliste ülesannete lahendamine.

Hindamismeetodid ja - kriteeriumid:
Hindamismeetodina kasutatakse praktilist ülesannet, mis peab olema lahendatud vastavalt etteantud nõuetele.
Hindamine on mitteeristav.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jekaterina Inevatova
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse.
Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Anna Chilingarjan
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura erialal ning saanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.
Omab pikaajalise praktilise töökogemuse õiguse valdkonnas.
Koolitusvaldkonnad on tööõigus, perekonnaõigus, sotsiaalhoolekanne. Koolitamise kogemus aastast 2015.

Angelina Filippova
Kõrgharidus müügi- ja teenindusvaldkonnas, magister. Pikalt aega töötanud laomajanduse ja müügi valdkonnas. "Kinnisvarahooldaja", "Klienditeenindusspetsialist" ja "Laotöötaja" õppekavade koostaja ning lektor. Täiskasvanute koolitamise kogemus enam kui 10 aastat.


Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 28.01.2021
Laotöötaja
Made on
Tilda