1. Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine

2. Õppekava koostamise alus
Hooldustöötaja, tase 3 Kutsestandard kinnitatud 18.12.2019 a.

3. Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
220 akadeemilist tundi (100 ak. tundi auditoorne õppetöö, 80 ak. tundi ettevõtte praktika, 40 ak. tundi iseseisvat tööd)

4. Sihtgrupp
Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi sotsiaaltöö valdkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused
Hooldustöötaja õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud vähemalt keskharidus.

6. Õppe eesmärk
Hooldustöötaja eriala eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldusteenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

7. Õpiväljundid
Peale õppekava läbimist õppija:
1. väärtustab oma kutseala ja arendab oma kutseoskusi;
2. oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3. järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;
4. oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
5. on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
6. vastutab abivajaja, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
7. töötab tervist ja keskkonda säästes;
8. oskab teha eetilisi ja seadusest lähtuvaid valikuid;
9. oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida;
10. omab valmisolekut meeskonnatööks.

8. Õppe sisu
suhtlemine ja klienditeeninduse alused;
kutse-eetika;
töökeskkond ja töötervishoid, arengupsühholoogia;
sotsiaalpoliitika ja ja inimõigused;
rahvatervise,terviseedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused;
suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused;
hoolduse alused;
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused;
anatoomia, füsioloogia ja patoloogia;
inimese elukulg;
laste hoolekanne gerontoloogia ja eaka hooldus;erivajadustega inimeste hooldus;
hooldus erinevate haiguste korral;
hooldusabivahendid;
ergonoomika;
toitumisõpetuse alused;
ravimiõpetuse alused;
aktiviseerivad tegevused;
kodumajandus ja korrastustööd.

9. Õppemeetodid
Auditoorne töö (100 tundi)
Kontakttunnid (loengumaterjali omandamine), ülesannete lahendamine, grupitööd, seminarid, testid
Erialane praktika (80 tundi)
Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha. Praktika maht on 80 akadeemilist tundi ehk 60 astronoomilist tundi.
Iseseisev töö (40 tundi)
Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates loenguruumides aadressil Peterburi tee 47, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

11. Õppematerjalid
Asberg, M. (2012). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused: hooldustöötaja riikliku õppekava rakendamist toetav õppematerjal. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdf
Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013 http://www.kogu.eestiEesti
Eesti inimvara raport (IVAR): võtmeprobleemid ja lahendused (2010). Raportöör Eesti Koostöö Kogu.
http://www.kogu.ee/public/Eesti_Inimvara_Raport_IVAR.pdf
Euroopa sotsiaalharta kodulehekülg: http://coe.int
Eesti Vabariigi Põhiseadus. RT I 1992, 26, 349; RT I 2011, 1.

http://humanrights.ee/inimoigused/
http://ee.euro.who.int/HIT_raamat_2008.pdf;
http://primus.archimedes.ee/riigi-ja-kohalike- mavalitsuste-toetused-ja-teenused
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/juhendid
Puu etega inimeste sotsiaaltoetuste seadus RT, 06.12.2012, 14
Rahvatervise seadus RT I, 05.12.2012,4
Roper, N., Logan, W., Tierney, A. J. (1999). Õenduse alused.
Sletttahjell, W., A. (2007). Käsiraamat hooldusõdedele.

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
Õpilane on kooli lõpetanud pärast käesoleva õppekava täitmist täies mahus, sealhulgas ettenähtud eksamite, arvestuste, praktikate ja lõpueksami sooritamist positiivsetele hinnetele (vt. lõpueksami juhend lisadest).Kooli lõpetamiseks on vaja sooritada lõpueksam.
TUNNISTUS väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
TÕEND koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Jekaterina Inevatova
TempoKoolitus OÜ juhatuse liige, koolitaja.
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura eriala ning saanud bakalaureuse kraadi sotsiaalteaduses.
Omab pikaajalise ja eduka projektijuhtimise kogemuse.
Täiskasvanute koolitaja, VI tase.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.

Anna Chilingarjan
Lõpetanud Tartu Ülikooli juura erialal ning saanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.
Omab pikaajalise praktilise töökogemuse õiguse valdkonnas.
Koolitusvaldkonnad on tööõigus, perekonnaõigus, sotsiaalhoolekanne. Koolitamise kogemus aastast 2015.

Stella Parhomtšuk
2010. aastal omandanud magistrikraadi psühholoogias. Täiskasvanute koolitaja, tase VI.
Motivatsioonikoolituste ning karjäärinõustamiste läbiviija.
Individuaalne ja grupinõustamine täiskasvanutele.
Koolieelse asutuste personali täiendõppekavade koostaja, hooldustöötaja ja tugiisikute koolituste õppekavade koostaja, lektor.
Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2014.


Kinnitatud õppedirektori
J. Inevatova poolt 2.01.2020
Hooldustöötaja
Made on
Tilda